Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 11.-13. októbra 2018 sa v belgickom univerzitnom meste Leuven zišli architekti, inžinieri a fyzici z deviatich európskych inštitúcií, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave nevynímajúc. 6. ročník konferencie ATF (International Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures) bol výnimočný práve veľkou účasťou kolegov z Bratislavy. Stavebnú fakultu STU reprezentovali odborníci z 5 katedier (KKPS, KARCH, KMAT, KMECH, KFYZ) a nechýbali ani kolegyne z Fakulty architektúry STU. Hlavným zameraním tohoročnej konferencie bol totiž dôraz na interdisciplinárny prístup vo výskume a vzdelávaní, a na hľadanie nielen medzinárodnej spolupráce na individuálnej úrovni, ale najmä posilnenie výskumných tímov v rámci Stavebnej fakulty a jej spolupráce s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

 

Azda najväčšou snahou organizátorov konferencie bolo vytvorenie priestoru pre stretnutia kolegov zo Slovenska na „neutrálnej pôde“ (historickej univerzity v Leuven), kde mali počas troch slnečných dní možnosť formálnych i neformálnych rozhovorov. Súčasťou konferencie bola i návšteva rektorátu KU Leuven, odborná prehliadka historického centra, návšteva pivovaru Stella Artois, výlet do Gentu a futbalový zápas.

 

”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

Vedecká konferencia v piatok 12. októbra, hostila 4 špecializované sekcie:

Prvú odbornú sekciu s názvom „Interdisciplinarita v oblasti obnovy pamiatok a pri projektovaní“ otvorila doc. Jana Gregorová z Katedry architektúry SvF. Pri prezentácii spôsobu prepájania rôznych platforiem tzv. interdisciplinarity v oblasti obnovy pamiatok sa pozornosť venovala dielčím problémom v oblasti vedy a výskumu, zadávania dizertačných projektov s problematikou kultúrnej udržateľnosti a aplikácii technických problémov pri pamiatkovo chránených štruktúrach. Verejne predstavený bol aj projekt so zámerom postavenia interdisciplinárnej výuky pre študentov, doktorandov a pre postgraduál členov SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov), s cieľom etablovať odbornú platformu špecializovanú v danej oblasti na národnej úrovni. Zámer vytvorenia špecializovanej platformy v oblasti obnovy pamiatok je podporený aj Ministerstvom kultúry SR, Pamiatkovým úradom SR a tiež aj Archeologickým ústavom SAV Nitra.

Prezentácia výskumnej úlohy VEGA 1/0931/16 „Translucentné a transparentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“, zaoberajúca sa metodikou navrhovania zastrešení nad ruinami z hľadiska konštrukčného, pamiatkového a architektonického, získala v podaní Ing. arch. Evy Vojtekovej  ocenenie za výbornú prezentáciu.

 ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Druhú sekciu moderovali Ing. Lucia Maňková s Ing. Jakubom Čurpekom. Odzneli  v nej príspevky zameriavajúce sa na trvalo udržateľnú výstavbu, stavebnú fyziku, aerodynamiku budov a osvetlenie.

Prezentované boli výsledky grantovej úlohy VEGA 1/0286/15 prof. Jozefa Hrašku Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi” a priebežné výsledky APVV-16-0126 projektu prof. Borisa BielekaFasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru“.

 

Organizátori konferencie udelili špeciálne ocenenie Ing. Lucii Maňkovej za výbornú prezentáciu príspevku s témou  „Svetelný komfort v materských školách – insolácia”.

”Bodka ”Bodka ”Bodka

 

Tretia sekcia bola zameraná na prepojenie  projektov EÚ v oblasti akustiky. Sekciu organizovali prof. Christ Glorieux z KU Leuven a Karolina Jarusewska z KFB Polska. Príspevky v rámci projektu Horizont 2020-MC-RISE „Papabuild“ prezentovali jednotnú líniu už stanoveného procesu skúmania. Zameriavali sa na disemináciu vedeckých výsledkov vo vzdelávacích projektoch Erasmus+ ACE a ACI.

Do koordinovanej súčinnosti projektov MC-RISE „Papabuild“ a Erasmus+ ACE je aktívne zapojená i naša Stavebná fakulta STU.

”Bodka ”Bodka

V štvrtej sekcii boli pod taktovkou Ing. Daniela Urbána a doc. Vojtecha Chmelíka prezentované príspevky z oblasti charakterizácie stavebných materiálov, stavebnej akustiky, požiarnej ochrany a ich aplikácie v architektúre.

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si dve zaujímavé prednášky hostí: prof. Kristiana Jambrošića (U Zagreb), generálneho tajomníka Európskej akustickej spoločnosti s názvom „Akustické podmienky v súčasných sakrálnych stavbách“ a prednášku prof. Marie Machimbarreny (U Valladolid), členky ISO komisie pre stavebnú akustiku, na tému „Nevyhnutnosť predmetu akustika pri vzdelávaní architektov v Španielsku“.

”Bodka ”bodka ”Bodka

Na záver citát:
„Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí!“
(Albert Schweitzer, nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875-1965)

 

Uvedený citát vskutku potvrdzuje už dávno známe, že iba spolupráca postavená na vzájomnej dôvere môže vytvoriť platformu pracovného partnerstva smerujúcu k spoločnému cieľu. A touto hodnotou ostatná konferencia ATF oplývala. Aj preto sa už teraz tešíme na jej ďalšie pokračovanie...

Text: Monika Rychtáriková, Jana Gregorová, Eva Vojteková, Lucia Manková, Daniel Urbán, Vojtech Chmelík, foto: Valéria Kocianová