Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebníctvo dnes prechádza asi najväčšou transformáciou od doby nástupu počítačov. Denne využívame rôzne „smart“ nástroje a krok za krokom sa blížime k digitalizácii stavebného sektora. Firmy majú záujem zamestnať absolventov, ktorí nielen javia záujem o BIM, ale dokážu využívať vhodné softvérové nástroje a tým umožnia zefektívniť rôzne procesy. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo vznikol BIM CHALLENGE.

„Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb“, približuje prezident BIM asociácie Slovensko - Michal Pasiar.

Tak ako po iné roky, tradične v čase konania stavebného veľtrhu Coneco, sme vďaka podpore partnerov pripravili súťaž BIM Challenge. Už 4. ročník tejto súťaže sa konal 29.3.2019 na pôde jedného z organizátorov - Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Obrázok 1 Súťažiacich privítal prodekan Stavebnej fakulty - Doc. Kyrinovič a organizátor Doc. Erdélyi, Foto: M. Haburaj

Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 43 študentov z celého Slovenska, ktorých úlohou je v stanovenom limite dodať projektovú dokumentáciu zadaného objektu v podrobnosti pre stavebné povolenie založenú na parametrickom modeli. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa zúčastnili aj súťažiaci z SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity a tiež z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

„Tešíme sa nielen zo stúpajúceho záujmu študentov, ale najmä zo zvyšujúcej sa kvality výstupov - modelov“, hovorí hlavný koordinátor súťaže Tomáš Funtík.

Obrázok 2 Koordinácia akcie, Foto: M. Haburaj

Ako prebieha súťaž?

Po zahájení súťaže je študentom sprístupnený priečinok so zadaním cez CDE prostredie Trimble Connect v rámci ktorého dostali podklady (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie) k objektu, ktorý  bolo nutné vymodelovať súlade s BIM princípmi. Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotila celkovú rozpracovanosť modelu, kde sa zamerali najmä na konzistenciu modelu a kvalitu požadovaných výstupov v súlade so zverejneným hodnotiacim formulárom.

Je dôležité podotknúť, že súťaž sa nezameriava na návrh, ale na zručnosti modelovania v BIM prostredí (Archicad, Allplan, Revit) a tvorby výstupov v súlade s platnými normami. Chceli sme poukázať na fakt, že existujú veľmi efektívne nástroje, ktoré redukujú manuálne operácie pri tvorbe výkresovej dokumentácie.

Ako sa hodnotia výstupy?

Porota sa skladá z viacerých členov - zástupcov z praxe, rozdelených v zmysle hodnotiacich kritérií na dve skupiny. Hodnotíme výkresovú časť a samotný model a jeho štruktúru.

Výkresovú časť kontrolujú odborníci s dlhoročnou praxou na pozícii HIP (hlavný inžinier projektu), ktorí spravidla nemusia mať žiadnu skúsenosť s BIM. Prečo hodnotíme aj výkresy? Odpoveď je jednoduchá, v tejto forme sa dnes odovzdáva projektová dokumentácia. Hodnotíme formálne náležitosti a súlad s normami a zaužívanými pravidlami. Samozrejme, forma, vzhľad, formálne náležitosti a vôbec nutnosť tvorby výkresov vzhľadom k nástupu informačného modelovania stavieb veľmi komplexná téma a vyžaduje si z môjho pohľadu odbornú diskusiu, najmä v kontexte aktualizácie aktuálne platných noriem.

Kvalitu modelu hodnotia skúsení BIM experti, ktorí na základe kontroly odovzdaného modelu (v natívnom formáte) vypĺňajú hodnotiaci formulár. Rozhodcovia tiež kontrolujú, či sú jednotlivé výstupy vytvorené priamo z modelu, alebo sú dotvárané pomocou 2D prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je model v poriadku, ale skúsený odborník veľmi rýchlo zistí, aké chyby obsahuje. Tieto chyby obyčajne majú veľký vplyv na ďalšie využitie modelu.

Nakoľko chceme zabezpečiť transparentnosť celého procesu a rovnomerné hodnotenie, výsledné bodové hodnotenie je pri prvých piatich pozíciách krížovo kontrolované a odsúhlasované celou porotou. Hodnotiteľ teda musí pred komisiou obhájiť bodové hodnotenie, ktoré pridelil.

Obrázok 3 Súťaž BIM Challenge v plnom prúde, Foto: M. Haburaj

Ako to dopadlo? Kto je víťaz a kto porazený?

Znie to ako klišé, ale chcem zdôrazniť, že tento typ podujatia prehráva len ten, kto sa ho nezúčastní. Výsledné poradie je mnohokrát o pripravenosti a vyjadruje, kto a ako splnil zadané podmienky. Verím, že víťazmi sú všetci, ktorí obetovali svoj čas a prišli na vlastnej koži zažiť BIM, a som presvedčený, že im táto skúsenosť pomôže k lepšej pozícii, či vyššiemu ohodnoteniu v praxi. Keďže teda aj tá naša súťaž mala pravidlá a hodnotiace kritériá, uvádzame výsledné poradie na prvých 10 miestach s príslušným bodovým hodnotením. Musím uznať, že tento rok to bolo na prvých troch miestach veľmi tesné a rozhodovali detaily:

1

Milan

Andrejko

156

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

2

Peter

Vislocký

155

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

3

Jakub

Piecušiak

150

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4

Pavol

Časnocha

148

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

5

Michal

Bakočka

133

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

6

Lucia

Feiglová

119

Stavebná fakulta, TU v Košiciach

7

Simona

Hajosteková

116

Stavebná fakulta, TU v Košiciach

8

Zuzana

Janušová

114

Fakulta architektúry, STU v Bratislave

9

Matej

Dudlák

112

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

Martin

Sokol

106

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

 

 

Obrázok 4 Vyhodnotenie súťaže BIM Challenge 2019, Foto: M. Haburaj

Na obrázku zľava: P. Kyrinovič (SvF STUBA), R. Lane (KnowledgePoint UK), M. Bakočka (5.), P. Vislocký (2.), M. Andrejko (1.), J. Piecušiak (3.), P. Časnocha (4.), T. Funtík (SvF, BIMaS), M. Pasiar (BIMaS).

„Tým, ktorí ešte s BIM nepracujú chcem odporučiť, aby začali čím skôr. Je to veľmi perspektívna oblasť“, skonštatoval víťaz BIM Challenge 2019 - M. Andrejko, ktorý študuje na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

V mene organizátov sa chcem poďakovať rozhodcom súťaže BIM CHALLENGE, ktorými boli tento rok Ing. Michal Borovička, Ing. Tomáš Kriváček, Ing. Peter Hanuliak, PhD., Ing. Tomáš Filo, Ing. Katarína Kollárová, Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Dávid Sándor, Ing. Tomáš Kučo, Ing. Jakub Vydra, Ing. Lukáš Zelený, Ing. Lukáš Bosák a Ing. arch. Michal Karpel.

Obrázok 5 Porota počas vyhodnocovania, Foto: M. Haburaj

Obrázok 6 Porota počas vyhodnocovania, Foto: M. Haburaj

Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k hladkému priebehu 4. ročníka súťaže BIM Challenge a v neposlednom rade partnerom, ktorí finančne podporili toto podujatie.

Ing. Tomáš Funtík, PhD., hlavný koordinátor súťaže
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
BIM asociácia Slovensko