Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V oblasti popularizácie témy Building Information Modeling je pred nami stále ešte veľa práce. Preto sme tento rok rozšírili program BIM WORKSHOP o časť EXPO tak, aby sa prierezovo týkal čo najviac oblastí a prezentoval vhodné riešenia a produkty, ktoré sú dostupné na Slovensku. Sme veľmi radi, že toto podujatie podporili SKSI, SKA a ZSPS.

BIM EXPO, vôbec 1. výstava tohto druhu na Slovensku, ponúkla rýchly prehľad riešení pre BIM. Účelom zóny bolo pomôcť zorientovať sa vo svete informačných technológií v stavebníctve a dostupných BIM riešení a funkčných BIM nástrojov. Tento rok sa na výstave predstavilo až 23 vystavovateľov!

V časti BIM WORKSHOP sa celkovo predstavilo 12 prednášajúcich, ktorí priblížili rôzne aspekty BIM prostredníctvom krátkych nekomerčných prednášok. O podujatie bol vysoký záujem čo dokazuje nielen 200 odborníkov z praxe, ktorí sa na podujatí zúčastnili, ale aj množstvo on-line pripojených účastníkov, keďže sme prednášky vysielali naživo prostredníctvom Youtube kanála BIM asociácie Slovensko.

Dôvodom organizovania týchto podujatí je fakt, že dnes si pod pojmom BIM predstaví každý niečo iné. Do istej miery je to logické, pretože pre rôznych účastníkov životného cyklu prináša BIM iné možnosti. Túto problematiku by som rozdelil na dve časti. Prvá časť - otázka „Čo je BIM?“ – odpoveď na ňu by som hľadal vo vhodnej odbornej literatúre, prípadne na prednáškach odborníkov, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú, pretože princípy sú dané a sú pre všetkých rovnaké. Tu nie je z môjho hľadiska priestor na ľudovú tvorivosť. Fakt, že dnes mnoho ľudí z praxe nevie správne definovať BIM a jeho aspekty je dôsledkom stále nízkeho povedomia o tejto problematike. Druhá časť problematiky – „Čo pre mňa znamená BIM?“ je vhodnou formou vysvetlenia jednotlivých aspektov BIM, resp. rozsahu so zameraním sa na určitú konkrétnu profesiu. Dnes sa však veľmi často stretávam s tým, že mnohokrát sa podáva BIM nevhodným spôsobom. Obyčajne prednášajúci odpovedajú na otázku – „Čo je podľa mňa BIM?“ a pokračujú subjektívnou modifikáciou zaužívaných pojmov a terminológie, obyčajne prameniacou z nízkej úrovne teoretických znalostí, čím prispievajú k šíreniu mylných predstáv o BIMe a demagógii trhu. Odborné akcie zamerané na BIM začínajú byť lákadlom pre mnohých, ale žiaľ nie vždy získate korektné informácie, ktoré Vás správne nasmerujú a pomôžu zorientovať sa v problematike.

Odborné prednášky - BIM WORKSHOP

Ako prvý sa predstavil Martin Maťašovský (Construsoft) s prednáškou orientovanou na interdisciplinárny spôsob spolupráce na projekte prostredníctvom moderných technologických riešení. Priblížil riešenia pre efektívnu dátovú výmenu a zdieľanie informácií o projekte v reálnom čase. Na túto prednášku nadviazal Marek Švec (Allplan), ktorý svoju prednášku venoval dostupným možnostiam v oblasti výkazov výmer a koordinácie projektu v procese tvorby projektovej dokumentácie.

Vieme, že BIM model obsahuje nielen grafiku, ale aj negrafické dáta a ak má byť BIM proces úspešný, je potrebné všetky tieto dáta zdieľať a synchronizovane vymieňať medzi všetkými členmi tímu prostredníctvom Common Data Environment. Ako takéto nástroje pomáhajú riadiť celý investičný proces vysvetlil Milan Nemec (Štor CAD Graitec) a na neho neskôr nadviazal prednáškou o BIM managemente Miroslav Šustek (ProRevit). V súvislosti s BIM sa často skloňuje pozícia BIM manažér – mnoho ľudí však netuší, kto to je BIM manažér a čo je jeho úlohou.

V oblasti statiky stavieb sa ako prvý predstavil Adam Vyskočil (Scia) a prezentoval spôsob tvorby výpočtového modelu z IFC formátu. Zameral sa tiež na rozpoznávanie nosných prvkov konštrukcie a ich zarovnanie pre výpočty. Veľkým problémom je dnes jednostranná výmena dát. Počas všetkých stupňov projektovej dokumentácie je však potrebné mať spätnú a simultánnu výmenu dát bez nutnosti opätovných úkonov. Tomu, ako by to malo vyzerať sa venoval v druhom príspevku v oblasti statiky Kamil Laco (M&P).

Ďalšia časť sa venovala informáciám, ktoré sa v modeloch nachádzajú. BIM model plný informácií je totiž nutné odovzdať investorovi. Aké informácie by mal obsahovať, kde ich vziať a kto za ne zodpovedá, a tiež návod na to, ako ich udržať aktuálne vysvetlil Petr Vokoun (BIM Project). V tejto kategórii bola ďalším príspevkom prednáška zameraná na management informácií za účelom budúcej správy, ktorú  priblížil Tomáš Minka (BIM Point) a zdôraznil, že keď dokážeme správne pracovať s dátami, BIM model nám bude užitočne slúžiť po celú dobu životnosti stavby. Ďalším príkladom využitia informácií bola tiež prednáška od Martina Valeša (RUKKII) zameraná na použitie BIM pri návrhu, výrobe a realizácii skladaných obvodových plášťov.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Poslednou kategóriou príspevkov sú riešenia, ktoré sa týkajú výstavby. Dnes sa oveľa častejšie stretávame s požiadavkou nielen dokumentovať súčasný stav, ale tiež hodnotiť precíznosť a geometrickú presnosť konštrukcií.  Laserové skenovanie ako nástroj pre vysoko-efektívnu kontrolu výstavby predstavil František Janíček (iQ Services).

Ďalšou prednáškou zameranou na využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa a s tým súvisiacu problematiku vykazovania výmer, detekcie kolízií, časového plánovania, či návrhu BOZP opatrení pri riešení na domácich i zahraničných projektoch bol príspevok Pavla Mayera (KA). Tematicky na ňu nadväzovala prednáška v oblasti inžinierskych stavieb bola ukážka v multiplatformovými dátovom a aplikačnom prostredí, koordinovanom pomocou riešení pre Common Data Environment, s využitím 3D modelu mesta získanom pomocou fotografií z UAV a formátu IFM pre časové a finančné plánovanie (4D, 5D).  Prípadovú štúdiu zo Štokholmu prezentoval Tomáš Staněk (iNGs).

 

Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
BIM asociácia Slovensko

 

Záznam prednášok je dostupný na spomínanom Youtube kanáli BIM asociácie Slovensko.

Dovoľte, aby som sa na záver poďakoval v mene organizátora všetkým partnerom, ktorí prispeli k odbornému zabezpečeniu a úspešnému priebehu BIM WORKSHOP & EXPO 2018.

Verím, že sa stretneme na jeseň pri ďalšom odbornom podujatí - 4. Národnej BIM Konferencii.