Prejsť na obsah
Dianie na SvF

CRYTURFinančná odmena pre autorov 3 najlepších prác a ich školiteľov!

Spoločnosť Crytur spol. s r.o. v spolupráci s portálom Careermarket.cz vyhlasuje už 7. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti inžinierskeho a magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách. Pre autora víťaznej práce je pripravená odmena 30-tisíc Kč, pre školiteľa 10-tisíc Kč.

Diplomová práca musí byť zameraná na oblasť materiálových vied (štúdium fyzikálnych a chemických vlastností materiálov, technológia spracovania a prípravy materiálov, využitie materiálov vo fyzikálnych oblastiach). Diplomová práca musí byť odovzdaná na obhajobu v období od 1.7.2019 do 30.9.2020. Práca musí byť vypracovaná v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Záujemcovia o účasť v súťaži doručia do 30.9.2020 vyplnenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami (čestné prehlásenie, vyjadrenie vedúceho práce na 1 stranu A4, výtlačok diplomovej práce v hrebeňovej väzbe) na adresu usporiadateľa súťaže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov, Česká republika. Termín na odovzdanie kópie diplomovej práce do súťaže môže byť po dohode predĺžený do 15.10.2020.

Podrobné informácie, podmienky súťaže a prihlášku nájdete na stránke usporiadateľa www.cenacrytur.cz.

Veľa šťastia!

Cena CRYTUR