Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kolektív jedenástich  pracovníkov pod vedením Ing. Vladimíra Priechodského, PhD. vykonáva v troch objektoch Centrálnych laboratórií Stavebnej fakulty STU dislokovaných na Trnávke (Laboratórium nosných konštrukcií, Laboratórium pozemných stavieb, Laboratórium dopravných stavieb) tieto akreditované činnosti - pedagogickú, vedecko-výskumnú, vývojovú, skúšobnú, expertíznu, posudkovú, normotvornú, konzultačnú a školiacu.

Slávnostné otvorenie novozrekonštruovaných objektov Centrálnych laboratórií Stavebnej fakulty STU sa konalo dňa 13.11.2009. Uskutočnené zasadnutie kolégia dekana v priestoroch CL, ktoré predchádzalo slávnostnému aktu uvedenia do činnosti tohto objektu - iba umocnilo pôsobivú atmosféru, v ktorej zaznel aj pozdravný príhovor dekana Stavebnej fakulty prof.. Ing.. Alojza Kopáčika, PhD.. Zhodnotil v ňom a vysoko ocenil doterajšiu významnú činnosť pracovníkov, ktorej výsledky výskumných úloh náročného diagnostikovania sú podkladom pre návrhy opráv, obnov a rekonštrukcií  stavebných materiálov. Zároveň zablahoželal a poprial celému kolektívu veľa pracovných úspechov v staronových priestoroch. Následne, za účasti prorektora pre rozvoj prof. Ing. Františka Janíčka, PhD. a predsedu akademického senátu STU prof. Ing. Milana Žalmana, PhD., ako aj akademickej obce a ďalších hostí, dekan SvF slávnostne prestrihol pásku a tým boli priestory CL SvF STU oficiálne otvorené.