Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na 64. Valnom zhromaždení REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), ktoré sa konalo 18. mája 2020 prostredníctvom on –line telekonferencie, získala naša kolegyňa z Katedry technických zariadení budov (TZB) Stavebnej fakulty STU a členka redakčnej rady TZB Haustechnik, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., prestížnu Cenu REHVA Award 2020 za excelentné vzdelávanie.

Docentka Peráčková je poprednou osobnosťou v oblasti TZB so zameraním na zdravotnú techniku. Jej život je spätý so Stavebnou fakultou STU v Bratislave, špeciálne s Katedrou TZB. Na nej vyštudovala, obhájila dizertačnú prácu (1995) a habilitovala sa na docentku (2001).

Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií, skrípt, vedeckých a odborných publikácií v oblasti zdravotnej techniky doma aj v zahraničí. Je členkou komisií pre obhajoby diplomových prác, a to nielen na Slovensku (Bratislava, Košice), ale aj v Českej republike (Praha, Brno). Viedla viac ako 100 úspešných diplomantov a vychovala 5 doktorandov. Od roku 2007 je zástupkyňou vedúceho Katedry TZB na Stavebnej fakulte STU.

Docentka Peráčková sa aktívne zapojila aj do činnosti profesijných organizácií, je členkou Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP) . Vypracovala okolo 150 projektov, pričom bola autorkou zdravotnotechnických inštalácií na stavbe Unipharmy vyhlásenej za Stavbu roka 1999. V rámci SSTP vedie odbornú sekciu ZTI a je odbornou garantkou medzinárodnej vedecko-technickej konferencie SANHYGAVodovody, kanalizácia, plynovody, ktorá bude tento rok oslavovať už štvrťstoročie.
Rovnako sa podieľa na preberaní európskych noriem a spracovaní národných kmeňových noriem v rámci spolupráce so SÚTN v TK č. 1 Vodovody a kanalizácie.

Práca doc. Peráčkovej už získala viac ocenení, a to na úrovni Stavebnej fakulty STU (Plaketa prof. Chrobáka), na úrovni SSTP (Cena prof. Hrdinu), ale aj na úrovni Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (Strieborná medaila). A k tomu pribudlo najnovšie ocenenie na európskej úrovni, gratulujeme!

Text: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., vedúci Katedry TZB Stavebnej fakulty STU

Cena REHVA Award 2020 za excelentné vzdelávanie