Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 31.5. až 2.6.2017 sa v priestoroch rekreačno-vzdelávacieho zariadenia v Kočovciach konala 23. medzinárodná konferencia pod názvom CONSTRUMAT 2017. Ide o stretnutie pracovníkov katedier a ústavov so 7 univerzít, zabezpečujúcich výučbu predmetov v oblasti materiálového inžinierstva, resp. stavebných hmôt v Čechách a na Slovensku. Sú to ČVUT v Prahe, VUT v Brne, VŠB TU v Ostrave, STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline a SPU v Nitre. Tieto stretnutia sú zdrojom informácií o smerovaní pedagogického procesu a vedeckej činnosti, o dianí a vývoji na jednotlivých pracoviskách, sú miestom výmeny poznatkov a skúseností, ale aj miestom nadväzovania nových priateľstiev a utužovania tých starých.

Organizáciu tohtoročnej konferencie CONSTRUMAT mala na starosti Katedra materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave pod vedením dekana prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. Nesmierne nás potešila nielen vysoká účasť záujemcov rôznych vekových kategórií (60 účastníkov), ale i mimoriadne vysoké zastúpenie členov vedenia partnerských univerzít, a to: rektor ČVUT v Prahe prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., dekan Stavebnej fakulty VUT v Brne prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA,  zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline dekan prof. Ing. Jozef Vičan, CSc. a prodekan doc. Ing. Peter Koteš, PhD. a prodekanka prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. zo Stavebnej fakulty TU v Košiciach.

Bohatý program konferencie zahŕňal prehliadku okolia Bratislavského hradu, prehliadku Bojnického zámku a odbornú exkurziu firmy Slovaktual, s.r.o. v Pravenci, zameranú na výrobu plastových a hliníkových okien a dverí. https://www.slovaktual.sk/zastupcovia-7-univerzit-na-prehliadke-slovaktualu

 

Na záver mimoriadne zaujímavej prehliadky hál a areálu nás konatelia firmy Ľubomír Majzlan a Miroslav Murgaš aj so svojím výkonným tímom pozvali na obed do príjemného prostredia Bojníc, reštaurácie Meridiana, za čo opätovne vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Súčasťou konferencie bolo aj vzájomné informovanie o vedeckovýskumnej a  pedago-gickej činnosti jednotlivých pracovísk. Na záver prináležalo organizátorom odovzdať insígnie konferencie - žezlo a vlajku - ďalšiemu usporiadateľovi v poradí, ktorým je Katedra materiálového inžinierstva ako súčasť Ústavu environmentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulte TU v Košiciach, v zastúpení prof. RNDr. Nadeždy Števulovej, PhD. Tešíme sa o rok do Košíc, na CONSTRUMAT 2018.