Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na prvý pohľad možno nenápadné, zato však unikátne pracovisko nájdeme v suteréne bloku B našej fakulty. Hydrotechnické laboratórium, ktoré prevádzkuje Katedra hydrotechniky SvF, prešlo v rokoch 2007 – 2011 komplexnou rekonštrukciou v sume 908-tisíc €, ktorá bola významnou mierou financovaná z mimorozpočtových zdrojov. Počas viac ako štyridsiatich rokov prevádzky v tomto laboratóriu vyriešili vedeckými metódami viacero významných inžinierskych problémov na stavbách, ktoré prispeli k celkovému rozvoju našej krajiny. Na fyzikálnych modeloch (zmenšeninách skutočných objektov vodných diel) sa venovali napr. výskumu pre projekty VD Gabčíkovo (systém plnenia a vyprázdňovania plavebných komôr), poldra Oreské (protipovodňová ochrana Záhoria), malú vodnú elektráreň Dobrohošť (využitie prietoku do ramennej sústavy VD Gabčíkovo), výskumu kapacity železničného mosta na toku Klanečnica v rámci širšieho riešenia protipovodňovej ochrany Nového Mesta nad Váhom či výskumu riešenia pripravovaného vodného diela Kolárovo s ohľadom na plavebnú bezpečnosť.

   

V súčasnosti kolektív zamestnancov a doktorandov katedry rieši ďalší projekt: Hydraulický výskum vývaru a podhatia vodného diela Hričov pri Žiline. Toto vodné dielo bolo uvedené do prevádzky ešte v roku 1962. Pôvodne malo byť vybavené klasickým vývarom (teda objektom pod haťovým telesom na tlmenie energie pretekajúcej vody) dĺžky cca 40 m a hĺbky 2,2 m, realizovaný bol však skrátený vývar s dĺžkou 4 m a hĺbkou 1,5 m, v dôsledku čoho dochádza k erózii dna pod vývarom. Cieľom výskumu je navrhnúť trvalé riešenie, ktoré pomôže odstrániť tento negatívny jav. Samotný výskum využíva metódu tzv. hybridného modelovania, teda kombinácie fyzikálneho a matematického modelovania. Jeho výstupom je návrh tlmiaceho prvku umiestneného za existujúcim vývarom. Účinnosť navrhnutého riešenia sa opäť preverovala pomocou 3D fyzikálneho modelu, ktorý preukázal opodstatnenosť takéhoto výsledného návrhu úpravy podhatia.

   

Tento jedinečný a plne funkčný 3D model vodného diela Hričov si budete môcť pozrieť na vlastné oči už v januári 2020 a tiež 6. februára 2020 počas Dňa otvorených dverí našej fakulty (podrobnosti včas upresníme a oznámime). Hneď po Dni otvorených dverí sa model hričovskej hate rozoberie, aby uvoľnil miesto pre ďalšiu „malú“ vodnú stavbu. O tom možno nabudúce...

Text a foto: Ing. Andrej Bisták
Odborná spolupráca: prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Ing. Ján Rumann, PhD., Ing. Martin Orfánus, PhD., Katedra hydrotechniky SvF STU