Prejsť na obsah
Dianie na SvF

1 miesta vedúceho katedry matematiky a deskriptívnej geometrie

Požiadavky:  

         - príslušné VŠ vzdelanie

         - vedecko-pedagogický titul docent

         - 12 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky čiastočná pedagogická prax

         - aktívna znalosť svetového jazyka

         - zoznam vedeckých a odborných prác

         - uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry

 

 

1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Materiálové inžinierstvo  SvF:

Požiadavky:

-          profesor v príslušnom odbore, resp. docent bez požadovaného titulu
profesor predloží zoznam dokladov dokumentujúcich splnenie kritérií pre obsadzovanie miest profesora,

-          vedecko-pedagogická charakteristika,

-          prax v príslušnom odbore,

-          aktívna znalosť svetového jazyka.

Požadované doklady:

-          doklad o vzdelaní, kópia dokladu o menovaní za profesora, resp. docenta, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.

 

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát STU Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.