Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Viac ako 400 študentov stredných škôl, ich rodičov a profesorov  sa zúčastnilo Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte STU v utorok, 10.2.2009. Z blízkych i vzdialenejších miest Slovenska - z Bratislavy, Trnavy, Považskej Bystrice, Prievidze, z Partizánskeho, Banskej Bystrice, plný autobus študentov z Hurbanova, dokonca dva autobusy študentov zo Zvolena - k nám „merali" cestu, aby získali viac informácií „z pravej ruky" o prijímacom konaní na bakalárske štúdium.

V úvodnom príhovore dekan fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. prítomných srdečne privítal a priblížil študentom súčasné postavenie Stavebnej fakulty v kontexte vysokých škôl v celoslovenskom, ale aj celoeurópskom pôsobení. Prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. priblížil všetkým históriu Stavebnej fakulty STU a vzácne oslavy 70 rokov SvF. O systéme štúdia na fakulte, ako aj o ponúkaných akreditovaných študijných programoch informoval študentov prodekan pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.. Viac informácií o obsahu prijímacích pohovorov z požadovaných predmetov zas študenti získali od zástupcov katedier : matematiky a deskriprívnej geometrie doc. RNDr. K.Trokanovej, PhD. a doc. RNDr. A. Handlovičovej, PhD., fyziky doc. Ing. J. Veselského, PhD. a katedry humanitných vied JUDr. J.Galniaka. O spôsobe prideľovania ubytovania v študentských domovoch prijatým poslucháčom informovala Bc. M.Matejková z pedagogického oddelenia Študentského parlamentu ŠCSV.