Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V živote spoločnosti má každé povolanie, každá profesia svoj význam. Každá práca, ktorá je vykonávaná v prospech spoločnosti, má svoju obrovskú cenu. V plnej miere to platí aj o učiteľskom povolaní, o práci pedagógov.

Uplynulý 28. marec, deň narodenia učiteľa národov J.A. Komenského, Deň učiteľov – bol vhodnou príležitosťou na poďakovanie tým, ktorí s neúnavným úsilím pracujú so študentmi, tým, ktorí im dennodenne trpezlivo nielen sprístupňujú vedomosti, ale im ukazujú i cestu k nim...

Pri príležitosti sviatku učiteľov dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. prijal spolu s rektorom STU v Bratislave, prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. v zasadačke dekanátu  súčasných i emeritných profesorov fakulty. V úvodných slovách svojho príhovoru prof. Kopáčik privítal na pôde fakulty vzácneho hosťa - rektora STU v Bratislave, prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., a pripomenul prítomným, že v histórii našej fakulty je už roky spontánne udržiavaná nadväzujúca tradícia stretnutí vedenia fakulty s jej učiteľmi, profesormi. Prof. Redhammer vo svojom príhovore vyzdvihol symboliku sviatku ako príležitosť stretnúť sa s profesormi najväčšej a najstaršej fakulty STU, a mať tak možnosť vyjadriť poďakovanie za činnosť a neoceniteľnú prácu v prospech rozvoja univerzity, za jej prezentáciu v širokej odbornej spoločnosti, za rozvoj jej hodnôt i talentov. V tomto znení potom udelil rektor profesorom pamätný List stromu poznania pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity, ako aj z úcty k 250 rokom univerzitného technického vzdelávania na území Slovenska začatého založením Banskej akadémie v Banskej Štiavnici.

Po ocenení profesorov sa začala neformálna vyše hodinová diskusia, ktorá načrela do menej i viac problémových oblastí, akými sú napr. postavenie SvF/STU vo svete, publikovanie vedeckých článkov v zahraničných periodikách alebo distribúcia publikácií autorov zo SvF v zahraničí, reálna „ne-dostupnosť“ projektov, účasť SvF na budovaní univerzitných vedeckých parkov, záujem o štúdium na STU (odznela požiadavka – aktívnejší spoločný nábor uchádzačov na úrovni STU), kvalita vzdelávania (z radov profesorov SvF bolo vyslovené uznanie a pochvala za aktivity vedenia fakulty v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania, organizovanie hospitácií a zavedenie systému využívania podnetov z anonymných ankiet študentov), spolupráca pri zlepšovaní podmienok na výskum, spolupráca s priemyslom, s praxou a pod.

V závere diskusie dekan fakulty poďakoval všetkým oceneným za dlhoročné pedagogické pôsobenie, výchovu odborníkov pre stavebnú prax, ako aj významnú výskumnú a expertíznu činnosť. Zaželal všetkým spoločne pevné zdravie a tvorivé nadšenie v ďalšom pôsobení!