Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Oslavy mnohých významných udalostí patria v našom živote medzi výnimočné, nezabudnuteľné chvíle. Obdobnými slávnostnými okamžikmi sú pre absolventov našej alma mater promócie. A to nielen promócie bakalárov a inžinierov, ale i absolventov po päťdesiatich, dokonca po šesťdesiatich rokoch. 

Tú vzácnejšiu, diamantovú promóciu, si v uplynulých dňoch zopakovali absolventi, inžinieri, ktorí ukončili štúdium na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (FIS) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1956.

Devätnásť absolventov, ktorí na FIS SVŠT ukončili odbory – stavebné konštrukcie (stavby železobetónové a predpäté, stavby oceľové), dopravné stavby a stavby vodohospodárske (malá voda – meliorácie, závlahy, vodovody, kanalizácie a veľká voda – zdrže a priehrady) - si osobne prevzalo z rúk dekana Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. pamätný diplom za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena svojej alma mater. Dojímavý príhovor, plný spomienok na ťažkú dobu povojnových vzťahov, ale i na študentský život a na svojich vyučujúcich, predniesol zástupca absolventov Ing. Miroslav Slovák.

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3”

V ten istý deň sa zo spoločného stretnutia po polstoročí tešili aj absolventi Stavebnej fakulty SVŠT odboru geodézia a kartografia. Päťdesiat rokov od získania akademického titulu (1966) si pripomenulo 18 inžinierov spolu so súčasným vedením svojej alma mater.

Jeho Spektabilita prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., Jeho Honorabilita Ing. Peter Kyrinovič, PhD. a promótor akademickej slávnosti Jeho Honorabilita prof. Ing. Vladimír Benko,  PhD. - vytvorili príjemnú, dôstojnú atmosféru obom výnimočným podujatiam. Z príhovoru zástupcu promujúcich Ing. Júliusa Bartaloša, PhD. bolo cítiť úctu a vďaku pri spomienkach nielen na všetkých vysokoškolských pedagógov, ale i ostatných pracovníkov fakulty. “Každodenný život nás spájal, boli nám oporou ako pri odovzdávaní poznatkov, tak i praktických rád do reálneho života. Aj po skončení štúdií sme sa k nim často vracali, požiadali ich o konzultácie a rady, stretali sa s nimi na odborných podujatiach, skrátka nestratili sme kontakt s našou alma mater.“  A ďalej spomína „...na študentské povinnosti, ale aj na výučby v teréne, odborné praxe, exkurzie, športové súťaže. Tie nás stmeľovali a vytvárali priateľské vzťahy, ktoré udržiavame dodnes!“

”CT3””CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”