Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V tomto ročníku celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 celá Európa oslávi históriu a vzdelanie. Pod mottom „Minulosť vzdeláva“ pripravila Katedra architektúry SvF STU v termíne 30.9.2020 (streda) ONLINE odbornú konferenciu so sprievodnou výstavou s názvom „Tradícia a jej ochrana v procese projektovania“  (online od 30.9.2020 do 9.10.2020) a prednášku „Budovy YMCA a YWCA v Bratislave – architektúra najstaršej svetovej organizácie pre mladých“.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 na Stavebnej fakulte STU

Podujatie sa organizuje v rámci spolupráce Fakulty architektúry a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s podporou Slovenskej komory stavebných inžinierov.

V súvislosti s protipandemickými opatreniami na pôde fakulty budú udalosti prebiehať ONLINE formou. Odkazy na aktívne pripojenie sa k udalostiam, či ich sledovanie a odkaz k sprievodnej výstave sa nachádzajú v závere článku.

Konferencia

Cieľom konferencie „Tradícia a jej ochrana v procese projektovania“  bude prezentovanie doterajších výsledkov, získaných  v rámci tvoriacej sa odbornej platformy na SR zameranej na interdisciplinárnu obnovu pamiatok. Platforma vzniká na základe požiadaviek Memoranda Ministerstva kultúry SR „Memorandum o obnove a manažovaní významných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Slovenskej republiky“ (2019) a na STU pripravovaného projektu vzniku Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva (Interdisciplinárny prístup pri obnove architektonického dedičstva – nástroj kultúrnej udržateľnosti). Aktivitu podporuje aj inštitúcia SKSI konferenciou na tému „Inženýrské problémy obnovy památek“, pripravovanou vedením komôr stavebných inžinierov v rámci M V4. Uskutoční sa v roku 2021 v Kláštere Plasy v ČR.

Termín konferencie je 30.09.2020 o 08:30 a bude usporiadaná ONLINE.

Vo výbore konferencie sú prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (SKSI), Ing. Vladimír Kohút (poverený SKSI, externý pracovník KARCH SvF STU v Bratislave), prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (dekan FAD STU v Bratislave, prezident Národného komitétu ICOMOS), doc. Ing. arch. Jana Gregorová , PhD. (KARCH SvF STU v Bratislave, odborný garant aktivity), Ing. arch. Ľubica Pinčíková, PhD. a Mgr. Anna Tuhárska (PÚ SR), Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. (MK SR), doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD (vedúca KARCH SvF STU v Bratislave), Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. (vedúci ÚDTAOP FAD STU v Bratislave), Ing. arch. Peter Krušínsky, PhD. (SvF UNIZA v Žiline), Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (manager Projektu UNESCO, KARCH SvF STU v Bratislave), doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (KARCH SvF STU v Bratislave), doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (KTES SvF STU v Bratislave), doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.  (KGDE SvF STU v Bratislave).

Organizačný výbor konferencie tvoria Ing. Nora Naddourová, Ing. Martin Poliak a Ing. Jakub Hanzl (KARCH SvF STU v Bratislave). Konferencia bude pozostávať z troch tematických blokov, zameraných predovšetkým na stavebno-architektonickú dimenziu pamiatkových objektov.

V prvom bloku budú odprezentované výsledky trojročného úsilia odborníkov z Katedry architektúry SvF a relevantných katedier SvF STU v Bratislave spolu s inými externými pracovníkmi, realizované prostredníctvom výuky a predprojektovej prípravy vybraných pamiatok. Výsledky sú prednášané v rámci predmetu Ochrana a obnova pamiatok a vybrané prednášky budú zapracované do pripravovanej vysokoškolskej učebnice.

V druhom bloku budú odprezentované príspevky, zaoberajúce sa vybranými typmi stavebno-technických problémov s definovanými špecifikami pri obnove pamiatok .

V treťom bloku budú odprezentované prvé aplikované výstupy vznikajúcej odbornej platformy - buď ako dizertačné práce, alebo ako výstupy z odborno-vedeckej aktivity pracovníkov katedry.

Program konferencie

Výstava

Súčasťou programu je aj ONLINE výstava architektonických štúdií ako príkladných prístupov k vyhotoveniu predprojektovej dokumentácie využitím metodického projektovania pamiatkových objektov Štampelovského mlyna v Modre, Balassovho paláca a iných. Špecifický prístup navrhovania bol dosiahnutý vypracovaním a následným využitím pamiatkových výskumov pri návrhu obnovy vybranej pamiatky. V rámci vopred definovanej rámcovej metódy obnovy sa formovali aj jednotlivé varianty riešení.

Napríklad v prípade bývalého, tzv. Štampelovského mlyna v Modre výsledky prác boli využité pri spracovávaní predprojektovej prípravy a dokumentácie pre konkrétneho investora. Projekt bol neskôr podporený aj dotačným programom MK SR Obnovme si svoj dom a na ďalšej etape jeho obnovy sa podieľali kolegovia a doktorandi KARCH. V prípade Balassovho paláca boli výsledky prác použité pre upresnenie ďalšieho využitia paláca pre potreby Spolku architektov Slovenska, a na ich zhodnotení sa podieľali aj členovia Prezídia SAS. Obidve aktivity dokumentujú snahu kolektívu Katedry architektúry SvF o výchovu nových špecialistov do rodiacej sa odbornej platformy zameranej na interdisciplinárnu spoluprácu pri obnove architektonického dedičstva.

Prednáška

Po odbornej konferencii sa o 16:00 uskutoční verejná ONLINE prednáška „Budovy YMCA a YWCA v Bratislave – architektúra najstaršej svetovej organizácie pre mladých“. Prednášať bude doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. z Katedry architektúry SvF STU v Bratislave. Témou prednášky je architektúra najstaršej a najväčšej medzinárodnej mládežníckej organizácie, ktorá budovala  a spravovala svoje domovy po celom svete. Domov pre mladých mužov na Šancovej ulici bol prvou budovou YMCA na území kontinentálnej Európy a má status národnej kultúrnej pamiatky. Budúci rok oslávime 100. výročie založenia samostatnej československej odnože YMCA.

V súvislosti s protipandemickými opatreniami na pôde fakulty budú udalosti prebiehať ONLINE formou. Verejnosť môže sledovať udalosti bez možnosti vstupu do diskusie na odkaze:

stream.meet.google.com/stream/5ad5d255-f2d7-4d28-8b3b-f88982937184

Aktívne sa pripojiť ku konferencii a prednáške môžete na odkaze:

meet.google.com/keo-oswv-eek

Výstava bude zverejnená ku dňu konferencie na odkaze:

artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/2345589/trad%C3%ADcia-a-jej-ochrana-v-procese-projektovania

Text: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odborné garantky podujatí; foto: Ing. Martin Poliak, Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave