Prejsť na obsah
Dianie na SvF

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.Doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (80 r.) sa narodil 19. februára 1942 v Brezovej pod Bradlom. Titul stavebného inžiniera získal na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, kde vyštudoval odbor Pozemné stavby. Po skončení štúdia pracoval v Štátnej melioračnej správe v  Bratislave, neskoršie ako projektant v projektovom ústave Lignoprojekt. Tu projektoval stavby drevárskeho, sklárskeho a  polygrafického priemyslu (viaceré stavby v Bučine Zvolen, Nábytkáreň Trnava, Skláreň Katarínska Huta, Tlačiareň Martin a ďalšie). Začiatkom roka 1976 nastúpil do novozriadeného Projektového ústavu obchodu a cestovného ruchu ako vedúci projekčnej skupiny a v tom istom roku bol prijatý na Katedru technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde pracoval do konca roku 2021. V roku 1983 obhájil kandidátsku prácu a od roku 1990 je docentom.

Počas celého pôsobenia na  Stavebnej fakulte prednášal popri výučbe iných predmetov Technológiu stavebných procesov II ako svoj nosný predmet. Viedol viac ako 160 diplomantov, vyškolil piatich doktorandov. Vo vedecko-výskumnej činnosti riešil ako vedúci riešiteľ výskumné úlohy základného i aplikovaného výskumu v oblasti stavebno-technologickej prípravy, rekonštrukcií bytových domov a urýchľovania tvrdnutia betónu. V spolupráci s univerzitou Southampton a Brighton pracoval niekoľko rokov na riešení výskumnej úlohy SALP. V ostatných rokoch sa podieľal ako riešiteľ v medzinárodnom výskume zameranom na  vývoj veľkoobjemových vákuových betónových nádrží a bol spoluriešiteľom medzinárodného projektu Ingrees ako súčasti programu Horizon 2020.

Je autorom a spoluautorom 8 knižných publikácií, ôsmich skrípt a desiatok článkov v časopisoch a zborníkoch z domácich i zahraničných konferencií. Ako člen Technickej normalizačnej komisie TNK 74 bol spracovateľom niekoľkých technických noriem so zameraním na zhotovovanie murovaných konštrukcií. Absolvoval študijné pobyty v Anglicku, USA, Dánsku a Španielsku. V rokoch 1990 až 1997 a v rokoch 2003 až 2007 bol vedúcim Katedry technológie stavieb, v rokoch 1997 až 2000 zastával funkciu prodekana a bol členom Vedeckej rady Stavebnej fakulty. Intenzívne spolupracuje so stavebnou praxou pri riešení technologických problémov a  spracovávaní expertíznych posudkov. Aktívne sa zapája do činnosti Slovenskej komory stavebných inžinierov. V posledných rokoch pracoval na katedre ako výskumný pracovník.

Z vyššie uvedených pedagogických, vedeckovýskumných a odborných aktivít vyplýva, že jubilant mimoriadnym spôsobom prispel k rozvoju vedného odboru Technológia stavieb ako aj študijného odboru Stavebníctvo. Je uznávaným odborníkom v oblasti prípravy a realizácie stavieb v širokej stavbárskej verejnosti. Študenti a doktorandi katedry vysoko hodnotili jeho pedagogický prístup, ústretovosť a snahu nezištne odovzdávať cenné skúsenosti a poznatky s cieľom ich odborného rastu. V mene všetkých kolegov katedry mu prajem pri príležitosti tohto významného jubilea veľa zdravia a pracovných úspechov.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave