Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Doc. Ing. Oto Makýš, PhD. sa dožíva 60 rokovDoc. Ing. Oto Makýš, PhD. sa narodil 27. júna 1962 v Bratislave. Titul stavebného inžiniera získal v roku 1986 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, kde vyštudoval odbor Pozemné stavby v špecializácii Realizácia stavieb so zameraním na renováciu stavebných pamiatok.

Po skončení štúdia pracoval istý čas na Stavebnej fakulte ako doktorand a po revolúcii prešiel od začiatku roku 1992 do mimovládneho sektora, kde pôsobil ako výkonný predseda v organizácii Strom života venujúcej sa tak práci s mládežou, ako aj ochrane pamiatok a životného prostredia. V rokoch 1996 až 1998 dokončil svoje doktorandské štúdium v odbore Technológia stavieb so zameraním sa na realizáciu pamiatkovej obnovy.

Od roku 1998 pracuje na funkcii odborného asistenta na katedre technológie stavieb, kde vedie predmety aj výskum zameraný na stavebné technológie v oblasti obnovy pamiatkovo chránených budov. Prednáša pre našich aj zahraničných študentov a tiež aj na iných fakultách a na školeniach Komory stavebných inžinierov. Doteraz viedol takmer 80 diplomantov a tiež takmer 80 bakalárov. Školil aj 7 doktorandov. V roku 2009 habilitoval v odbore Technológia stavieb v oblasti technológie pamiatkovej obnovy rozpracovaním aplikácie metódy postupných zásahov pre oblasť odvlhčovania stavieb.

Vo vedeckovýskumnej činnosti úzko spolupracuje s odborným garantom pamiatkovej obnovy - Ministerstvom kultúry SR. Spolupracuje aj s príslušným organom štátnej správy v oblasti pamiatok, konkrétne s Pamiatkovým úradom SR a odborne tiež pôsobí aj na bratislavskom Krajskom pamiatkovom úrade. Od roku 2004 riešil a rieši množstvo grantových úloh zameraných na obnovu pamiatok, ktoré systematicky podporuje Ministerstvo kultúry SR. V poslednom období rozšíril svoju pôsobnosť aj na spoluprácu s Ministerstvom dopravy a výstavby. Doteraz sa podieľal na spracovaní vyše 115 odborných expertíz (technologických predpisov) zameraných najmä na realizáciu sanácie zavlhnutých konštrukcií pamiatkovo chránených budov.

Je autorom a spoluautorom veľkého množstva knižných publikácií, predovšetkým v kategórii monografií (vyše 20 titulov), vysokoškolských skrípt (vyše 6 titulov) a desiatok článkov do zborníkov z konferencií a seminárov, vedeckých a odborných časopisov, internetových portálov a podobne. Publikuje v oblasti technológií renovácii pamiatkovo chránených budov a tiež aj v oblasti výskumu tradičného staviteľstva spred polovice 20. storočia. Vedecky sa zameriaval na problematiku vhodných mált na opravy pamiatkovo chránených múrov a na ochranu drevených konštrukcií. Od roku 2010 sa špecializuje na technológie sanácie zavlhnutých konštrukcií pamiatkových budov.

V priebehu 90. rokov absolvoval viaceré študijné pobyty v Anglicku, Holandsku, Švédsku, Grécku, USA, Izraeli a v Mexiku. V roku 2009 sa zúčastnil v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV vedeckého výskumu v Kuvajte. Medzi rokmi 2000 až 2005 viedol pre študentov rôznych univerzít šesť študijných ciest do Talianska. Tiež pôsobí aj v oblasti experimentálneho výskumu starovekých a stredovekých drevených stavieb. Preto viedol aj niekoľko letných škôl zameraných na realizáciu takýchto stavieb.

Z vyššie uvedených pedagogických, vedeckovýskumných a odborných aktivít vyplýva, že jubilant mimoriadnym spôsobom prispel k rozvoju vedného odboru Stavebníctvo a Technológia stavieb v oblasti obnovy stavebných pamiatok. V širokej odbornej verejnosti je uznávaným odborníkom. Študenti a doktorandi vysoko hodnotia jeho prístup, ústretovosť a snahu odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky pre ich odborný rast. Ako dlhoročný kolega jubilanta chcel by som vyzdvihnúť okrem profesionálnych výsledkov v odbore Stavebníctvo jeho morálne a ľudské vlastnosti, ako sú úprimnosť, priateľskosť, spoločenské vystupovanie, kolegiálnosť, čestnosť, prajnosť, obetavosť pre druhých a zanietenosť pre prácu. V mene všetkých kolegov katedry mu prajem pri príležitosti tohto významného životného jubilea veľa zdravia a pracovných úspechov. 

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave