Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave vypisuje dodatočné prijímacie konanie pre akademický rok 2006/2007 na denné štúdium v bakalárskych študijných programoch (3-ročné štúdium):

- pozemné stavby a architektúra (PSA) – 4-ročné

- inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)

- vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

- inžinierstvo životného prostredia (IŽP)

- geodézia a kartografia (GaK)

- technológia a manažérstvo stavieb (TMS)

            - matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

 

Termín dodatočného prijímacieho konania je 19. 9. 2006.

Prijímacie skúšky tvoria písomné testy z matematiky, fyziky a všeobecného prehľadu.

Uchádzači s maturitou typu A z matematiky alebo fyziky, a taktiež študenti s veľmi dobrými výsledkami štúdia na strednej škole budú prijatí bez prijímacej skúšky. Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v zásadách prijímacieho konania na Bc. štúdium.

Prihlášky  (kompletne vyplnené)  treba posielať  do 31. 8. 2006.

na adresu: Stavebná fakulta STU v Bratislave

študijné oddelenie

Radlinského 11

813 68 Bratislava

 

Prílohy prihlášky:

-    Podpísaný životopis

-    Výročné vysvedčenia zo všetkých ročníkov ukončenej strednej školy + maturitné vysvedčenie (overené kópie )

-    Doklad o zaplatení 500,- Sk (manipulačný poplatok). Uvedenú sumu je potrebné poukázať na účet: 7000084111/8180 variabilný symbol 100.

-    Neúplné prihlášky vrátime späť !!!