Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) vzniklo 2.1.1996 pri Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho zakladateľom i súčasným vedúcim je prof. Jozef Gašparík, PhD., ktorý pôsobí na Stavebnej fakulte ako pedagóg od roku 1986.

Gašparík

Základným cieľom CEMAKS bolo a je poskytovať školiace, poradenské a konzultačné služby najmä pre stavebné organizácie pri zavádzaní systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. V súčasnosti sa aktivity CEMAKS rozšírili okrem systému manažérstva kvality aj na zavádzanie systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 a systému manažérstva BOZP podľa STN OHSAS  18001.

CEMAKS bol v roku 1999 ako prvé školiace stredisko na Slovensku certifikované na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizáciou Bureau Veritas Quality International (BVQI) so sídlom v Londýne. CEMAKS je dodnes držiteľom tohto certifikátu.

Do tohto času CEMAKS pripravil viac ako 200 stavebných organizácií zo Slovenska a Čiech na získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (environment) a STN OHSAS 18001 (bezpečnosť), ročne vyškolí viac ako 100 manažérov kvality. Doteraz vyškolil viac ako 2 000 pracovníkov praxe vo vyššie uvedených manažérskych systémoch a viac ako 1000 interných audítorov pre tieto systémy.

Funkciu manažéra kvality CEMAKS zastáva odborná asistentka Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU Ing. Sylvia Szalayová, PhD.  a funkciu marketingového manažéra CEMAKS Ing. Miriama Matejová.

Aktívnym zapojením do domácich a zahraničných výskumov a vedeckých projektov CEMAKS nepretržite rozvíja svoje produkty s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom čo najkvalitnejšie služby v krátkom čase a za primerané ceny. Našim základným cieľom je spokojný zákazník, ktorý bude našej organizácii dôverovať a rád sa k nej vracať. CEMAKS bol riešiteľom  5 projektov VEGA a 6 zahraničných projektov (SALP, Leonardo da Vinci-3x a Tempus-2x). CEMAKS zorganizoval aj 4 vedecké konferencie (3 v Bratislave a jednu v Neume (Bosna). Najvýznamnejšou konferenciou bolo medzinárodné sympózium o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2016 v Bratislave za účasti expertov z viac ako 25 krajín sveta.

Vedúci CEMAKS, prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. pôsobí od roku 1986 ako pedagóg na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1993 sa intenzívne zaoberá problematikou manažérstva kvality v stavebných organizáciách. Výsledky výskumných prác prezentoval na vedeckých konferenciách a odborných seminároch v Európe (Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Fínsko, Holandsko, Rusko) a na sympóziách v USA, Kanade, Austrálii a Južnej Kórei.

Za aktivity v oblasti manažérstva kvality boli prof. Gašparíkovi udelené ocenenia : Národná cena za kvalitu Slovenskej republiky v roku 2008 udelená prezidentom SR a ocenenie profesor roka 2009 udelené rektorom STU. Podrobnejšie informácie o CEMAKS sú uvedené na webovej stránke www.cemaks.sk.

CEMAKS sa v uplynulom období významnou mierou pričinil o rozvoj problematiky manažérstva kvality na Slovensku a robil dobré meno celej STU. V súčasnosti sa CEMAKS usiluje vstúpiť na európsky a svetový trh aj cestou on-line kurzov v angličtine a šíriť dobré meno v oblasti vzdelávania Stavebnej fakulte i celej STU.