Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 6. – 7. septembra sa konal 7. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP), odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácie energetických manažérov.

Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentokrát s podtextom „Nové trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie“. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom s výhľadom na Kriváň, ktorý si účastníci konferencie mohli vychutnať z pohodlia izieb, reštaurácie alebo wellness.

Téma konferencie bola zameraná pre energetických inžinierov, odborníkov z oblasti vykurovania a v neposlednom rade aj pre odborníkov z oblasti vedy a výskumu. Odborný program bol rozdelený do piatich sekcií, so zameraním na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou programu boli aj dve diskusné fóra.

  

Konferencia bola zahájená príhovormi odborných garantov doc. Ing. Michalom Krajčíkom, PhD. a Ing. Marianom Rutšekom a prejavmi generálnych partnerov. Prvý deň konferencie sa niesol v duchu stratégií a legislatívy v energetickom manažmente a energetickej efektívnosti vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a aktuálnych prístupov k projektom garantovaných energetických služieb. Prvú sekciu zahájila Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. (SIEA) svojou prednáškou na aktuálnu tému ,,Legislatívny rámec a podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE“. Rozobrať detailnejšie problematiku bolo umožnené na diskusnom fóre: „Obnoviteľné zdroje energie – ako ďalej v ich efektívnom využívaní?“ Záverom prvého dňa bol spoločenský večer s koktailom partnerov a odovzdaním ceny SSTP za prínos k rozvoju energetického manažmentu na Slovensku, ktorá bola udelená Dr. Ing. Kvetoslave Šoltésovej, CSc., a Čestné uznanie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), ktorá bola udelená doc. Ing. Michalovi Krajčíkovi, PhD. Príjemný večer bol sprevádzaný živou hudbou kapely Music Box Project v spolupráci so speváčkou Lenkou Pliešovou.

Druhý deň konferencie bol venovaný energetickej efektívnosti v priemysle, smart riešeniam v oblasti energetického manažmentu, energetickým službám a vnútornému prostrediu budov, po ktorom nasledovala záverečná diskusia s občerstvením. Za súčasných podmienok odznelo v prednáškovej sále 34 zaujímavých a hlavne prínosných prednášok, ktorých sa zúčastnilo približne 160 ľudí. Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborných garantov konferencie a tak, po povzbudivých slovách nastal čas opustiť podtatranskú dedinu s krásnym výhľadom na Tatry. Veľká vďaka patrí organizačnej garantke, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Text: Ing. Barbora Junasová, Katedra technických zariadení budov SvF, foto: Ing. Barbora Junasová, Ing. Veronika Gombošová, Katedra technických zariadení budov SvF