Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 30.9.2016 sa v priestoroch bratislavskej Starej tržnice, V-klubu (Národné osvetové centrum) a Prírodovedného múzea (SNM) uskutočnil v poradí už 10. ročník podujatia Európska Noc výskumníkov s podtitulom „Srdce a mozog slovenskej vedy“.

Noc výskumníkov je pravidelne paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou Európskej komisie je pod mottom „Researchers are among us“– Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti  výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

Festival vedy sa rozhodla podporiť svojou aktívnou účasťou už viackrát za sebou Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva a Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Doktorandi a zamestnanci katedier privítali návštevníkov pod heslom „Voda je veda“ a prostredníctvom posterov, modelov a hier im predstavili svoju prácu. Sprostredkovane, pomocou modelov vôd z jednotlivých fáz čistenia odpadových vôd na schéme čistiarne odpadových vôd oboznámili návštevníkov s účelom čistiarne, jej objektmi, spôsobmi čistenia vôd, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody, čím sa zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Ďalej si mohli „nádejní mladí vedci“ odhadnúť koľko vody je potrebné na dopestovanie produktov, ktoré denne dostávajú na stôl v podobe výrobkov, percentuálny podiel pripojenia obyvateľstva na vodovodnú a kanalizačnú sieť vo vybraných členských štátoch EÚ, či určiť zdroje minerálnych vôd na slepej mape Slovenska.

Kolegovia z Katedry hydrotechniky návštevníkom predstavili a názorne ukázali činnosť Archimedovej skrutky, tzv. nekonečnej skrutky (špirála uzatvorená v žľabe alebo rúrke), ktorej pôvodné využitie bolo na čerpanie vody, ale tento systém môže pracovať aj v obrátenom režime ako turbína vo vodných elektrárňach.

Vysoká účasť detí predškolského veku, ako aj zo základných a stredných škôl, či vysokoškolákov, ale aj dospelých rôznych vekových kategórií počas dňa dokazovala, že 10. ročník Európskej noci výskumníkov účel vedecko-popularizačného podujatia splnil.

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Veronika Gregušová,

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU v Bratislave