Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko- SR 2007 - 2013 otvára výzvu na predkladanie projektov. Výzva je priebežná. Žiadosti predložené do 7. apríla 2008 budú posudzované v júni.

Dňa 10. marca 2008 otvoril rakúsko-slovenský program cezhraničnej spolupráce ako prvý z pätice kooperačných programov pozdĺž slovenských hraníc výzvu na predkladanie projektov. Výzvu uverejnil Spoločný technický sekretriát na oficiálnej stránke programu. Všetkých 5 programov patrí do Cieľa "Európska územná spolupráca". V prípade cezhraničných programov sa vraciame späť k zaužívanej skratke "CBC" (Cross-Border Cooperation) a predstavujú nasledovníkov bývalých "Interregov A". S výnimkou  vybraných pilotných projektov sa predpokladá, že realizované aktivity budú zamerané najmä na výskum, know-how transfer a spoluprácu.

Súčasný program avizuje spoluprácu medzi partnermi prostredníctvom princípu vedúceho partnera (lead partner). Partnerstvo tvorí minimálne jeden slovenský a jeden rakúsky partner z verejného, príp. zo súkromného sektora.

Ide o priebežný typ výzvy a žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek počas trvania programu. Informácie o termínoch stretnutí Monitorovacieho výboru spojených s výberom projektov budú uverejnené vopred a to zo strany riadaceho orgánu resp. STS na oficiálnej webstránke programu.

Potenciálni žiadatelia by mali preštudovať všetky dostupné dokumenty výzvy:
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “žiadosť’) spolu s povinnými prílohami,
- krátka príručka pre žiadateľov,
- podmienky oprávnenosti.
- Programový manuál ešte absentuje.

Pri príprave projektových zámerov a projektov odporúča STS vždy kontaktovať príslušné regionálne miesto (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland, Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj) alebo jeho pracovisko vo Viedni. Žiadosť sa vypĺňa v dvoch jazykoch, v slovenčine a v nemčine. Pre projektový zámer sa vypľňajú len vyznačené časti formuláru žiadosti. Žiadosť podpisuje Lead partner.

Registrácia je možná po splnení určitých podmienok vo forme projektového zámeru. Na projekt je potrebné získať spolufinancovanie aj z národných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových nákladov.

Finálne žiadosti predložené na Spoločný technický sekretariát vo Viedni do 7. apríla 2008 budú posudzované 12. a 13. júna 2008 na zasadaní Monitorovaceho výboru (pozostáva z členov slovenských a rakúskych zástupcov - verejnej správy, štátnej správy a samosprávy). Výbor vyberie projekty, ktoré splnia formálne kritériá, kritériá oprávnenosti ako kvality a ktoré sú svojím obsahom pre prihraničný región jednoznačnou pridanou hodnotou. 

Bližšie informácie, sú k dispozícii na regionálnych miestach a na národnom mieste (MVRR) na Slovensku.

Dokumenty k výzve: 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (verzia z 10. marca 2008):
- žiadosť (MS Word) s annexmi 1 a 2
- sprievodca pre vyplnenie žiadosti
- pravidlá oprávnenosti
- kódy pre oblasť hospodárskej činnosti
Operačný program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovenská republika 2007- 2013

Kontakty:

Spoločný technický sekretariát (STS)
Magistrát hl. mesta Viedeň
Andrea  Kostolná, programový manažér koordinátor
Email: andrea.kostolna@sk-at.eu
Tel:   +43-(0)-1-4000 27091, -92, -93
Fax:  +43-(0)-1-4000 27090
web: www.sk-at.eu

Riadiaci orgán

Magistrát hl. mesta Viedeň
Martin Hutter
Email: Martin.Hutter@wien.gv.at ,
Tel.: +43-(0)1-4000-27061

Regionálne miesta (RM)

Viedeň: Adriana Bachora, Email: Adriana.Bachora@wien.gv.at , Tel. +43-(0)1-4000-27062
Dolné Rakúsko: Francois-Edouard Pailleron, Email: Francois-Edouard.Pailleron@noel.gv.at , Tel. +43-(0)2742-9005-1412-9
Burgenland: Harald Ladich, Email: Harald.Ladich@rmb.co.at , Tel. +43-(0)5-9010-2424
Bratislava: Monika Adameková, Email: madamekova@region-bsk.sk , Tel. +421-(0)264617
Trnava: Andrea Koláriková, Email: kolarikova.andrea@trnava-vuc.sk , Tel. +421-(0)33-5933, 475, 373