Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v zasadačke fakulty, Radlinského 11, sa uskutočnia nasledovné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • 25. 11. 2009 o 9,30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jána Ilavského, PhD., zamestnanca Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Téma habilitačnej prednášky: Anorganické znečistenie vôd. Názov habilitačnej práce: Odstraňovanie ťažkých kovov z vody.
  • 25. 11. 2009 o 11,30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mareka Sokáča, PhD., zamestnanca Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Téma habilitačnej prednášky: Redukcia dažďového odtoku v mestách. Názov habilitačnej práce: Modelovanie vplyvu diskontinuálnych zdrojov znečistenia na povrchové toky.
  • 27. 11. 2009 o 11,00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Miloslava Kopeckého, PhD., zamestnanca Katedry geotechniky. Téma habilitačnej prednášky: Svahové deformácie na vybraných vodných stavbách na Slovensku.Názov habilitačnej práce: Svahové pohyby a ich vplyv na prípravu a prevádzku vodných stavieb.