Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 8. – 11. decembra 2019 sa v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier v priestoroch hotela Atrium v Novom Smokovci konal jubilejný, v poradí 30. ročník domácej a 10. ročník medzinárodnej konferencie INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019 (Vnútorná klíma budov 2019) s podtitulom ENERGY MANAGEMENT FOR BETTER INDOOR ENVIRONMENT (Energetický manažment pre lepšie vnútorné prostredie). Táto konferencia je už tradične organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci s Association of Energy Engineers (AEE), Student Chapter – STU Bratislava. Konferencia je určená hlavne pre doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí majú šancu získať nové poznatky z oblasti vnútornej klímy budov a vymieňať si nápady a kontakty s kolegami z Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska. Bohaté zastúpenie na tejto konferencii mala Katedra technických zariadení budov (TZB) SvF STU v Bratislave, kde sa okrem vedúceho katedry prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a koordinátora podujatia Ing. Imricha Sánku konferencie aktívne zúčastnilo ďalších 10 členov katedry, z toho 8 doktorandov.

  

V nedeľu 8.decembra 2019 konferenciu slávnostne otvoril prezident konferencie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. s prednáškou: „30 rokov konferencie Vnútorná klíma budov“, ktorá bola venovaná vývoju jednotlivých ročníkov konferencie. Počas prvej plenárnej sekcie vystúpil aj vedúci Katedry TZB ČVUT Praha prof. Ing. Karel Kabele, CSc. s prednáškou zameranou na inteligentné systémy HVAC vo vnútornom prostredí. Po prednáškach nasledoval spoločenský večer, ktorý sa niesol v znamení priateľských rozhovorov a bowlingového turnaja.

Nasledujúci deň sme mali možnosť vypočuť si perfektné prednášky týkajúce sa zdravia a prípadných zdravotných komplikácií ku ktorým môže dochádzať vo vnútornom prostredí budov. Ďalšie zaujímavé poznatky sme sa mohli dozvedieť aj z prednášok, ktoré boli prezentované v sekciách: Zdravie a kvalita vnútorného vzduchu, Vnútorná klíma a komfort v budovách, Hodnotenie vnútorného prostredia budov. Tento deň sme zavŕšili na tanečnom parkete pri rytmických tónoch hudby.

V utorok 10. decembra 2019 prebiehali odborné prednášky v sekciách: Energetická efektívnosť a manažment budov, Vonkajšie prostredie a obnoviteľné zdroje energie, Energetická hospodárnosť systémov HVAC-R. Po prezentáciách prebehlo stretnutie členov Katedry TZB SvF STU v Bratislave, s cieľom priblížiť doktorandom medzinárodnú asociáciu energetických inžinierov (Association of Energy Engineers), ktorá má na medzinárodnej úrovni aj zastúpenie medzi študentmi. Všetci doktorandi boli pozvaní stať sa členmi tejto asociácie a tak vytvoriť medzinárodnú komunikačnú sieť mladých odborníkov v oblasti energetiky, ktorí vzájomne môžu zdieľať svoje poznatky a skúsenosti. Posledný večer konferencie sa niesol v znamení prekvapenia, ktoré si pre nás pripravil prezident konferencie. Všetci sme boli pozvaní do kina, ktoré sa nachádza v priestoroch hotela a spoločne sme si pozreli film. Nechýbali pukance a samozrejmosťou bola dobrá nálada.

V posledný deň konferencie sa konalo stretnutie mladých vedcov „Young Scientists workshop“, ktoré viedol Ing. Imrich Sánka. Na tomto workshope všetci prítomní doktorandi prezentovali svojim kolegom na akých projektoch v rámci doktorandského štúdia aktuálne pracujú a aké sú ich plány do budúcnosti. Bola to skvelá príležitosť na výmenu vzájomných kontaktov a nadviazanie prípadnej medzinárodnej spolupráce.

Všetci účastníci odchádzali  z konferencie s dobrým pocitom a obohatení o nové poznatky.

Veľká vďaka patrí riadiacemu a organizačnému výboru konferencie za usporiadanie a bezproblémový priebeh tohto podujatia, medzinárodnému vedeckému výboru a všetkým prednášajúcim za  odbornosť a ochotu podeliť sa so získanými poznatkami a v neposlednom rade patrí poďakovanie aj partnerom konferencie.

Autor: Ing. Martina Mudrá, doktorandka Katedry TZB Stavebná fakulta STU,
Foto: Ing. Imrich Sánka (č. 1), Ing. Pavel Kudiváni, (2. a 3.), doktorandi Katedry TZB Stavebná fakulta STU