Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V zmysle § 63 Zákona č. 131/2002 z 21. 2. 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem obhajobu dizertačnej práce doktorandského štúdia

Ing. Tomáša Kinczera,

ktorá sa bude konať v zasadačke Katedry hydrotechniky, SvF STU Bratislava,

dňa 6. apríla 2018 (piatok) o 10.30 h.

Názov práce:    Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami.

Zloženie komisie:

Predseda:         prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - SvF STU Bratislava

Členovia:        

doc. Ing. Jan Jandora, PhD. – FAST VUT Brno
Ing. Martin Mišík, PhD., DHI Slovakia s.r.o., Bratislava
prof. Ing. Viliam Macura, PhD., SvF STU Bratislava
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., SvF STU Bratislava
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., SvF STU Bratislava
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD., SvF STU Bratislava

Oponenti:       

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., SvF STU Bratislava
prof. Ing. Milan Čistý, PhD., SvF STU Bratislava
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur – FAST  ČVUT Praha

Školiteľ:           doc. Ing. Peter Šulek, PhD., SvF STU Bratislava

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre doktorandské štúdium SvF STU.  K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na školiace pracovisko najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce.