Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Snaha o neustálu inováciu pedagogického procesu je dlhodobo jedným z cieľov našej fakulty. V rámci širšieho konceptu Stavebnej revolúcie, ktorá voľne nadväzuje na myšlienky Industry 4.0, sa tak deje aj na Katedre stavebnej mechaniky. V súčasnosti vznikajúce experimentálne laboratórium sme predstavili našim študentom v rámci výučby predmetu Pružnosť a pevnosť. Študenti 2. ročníka bakalárskych študijných programov v rámci svojich zadaní riešili problematiku ťahu a tlaku - avšak v tomto roku si vôbec po prvýkrát vyskúšali nielen jav ťahu a tlaku analyticky vypočítať, ale ho aj odmerať.

Na priehradovom oceľovom nosníku (v podstate jednoduchom moste) s rozpätím až 4,3 m boli inštalované tenzometrické snímače na meranie pomerných pretvorení. Na výrobu tohto nosníka sme použili presne 672 nitov. Okrem toho bolo potrebné túto konštrukciu zaťažovať. Na zaťažovanie sme použili dva vozíky s betónovými kockami, každý s tiažovou silou 330 N. Nakoľko boli tieto vozíky posuvné, bolo možné vytvoriť viacero statických schém, a tak riešila každá skupina študentov svoje vlastné a unikátne zadanie. Na meranie sme využili softvér dostupný pre celú univerzitu – NI LabVIEW, kde sme vyvinuli ovládací program pre naše edukatívne potreby.

   

   

Cieľom zadania bolo porovnať namerané a vypočítané pomerné pretvorenia nosníka. Týmto spôsobom si študenti už na bakalárskom stupni štúdia overili, že realita býva častokrát iná, ako prvotné alebo zjednodušené výpočty. Navyše, študenti budú toto experimentálne laboratórium využívať aj v ďalších zadaniach z predmetu Pružnosť a pevnosť. Už niekoľko rokov prebieha výučba experimentálnou formou aj v predmete Dynamika stavebných konštrukcií, resp. v anglickej forme v predmete Dynamics of Structures. V prípade záujmu študentov o vypracovanie svojich bakalárskych alebo diplomových prác na Katedre stavebnej mechaniky je možné využiť zariadenia experimentálneho laboratória aj na tieto účely.

    

 

Náš experiment vznikol vďaka nápadom a šikovnosti týchto ľudí: Milan Sokol, Vladimír Mitro, Michal Venglár, Katarína Lamperová a ďalší. V rámci výučby boli k dispozícii aj zaškolení členovia katedry.

Text: Ing. Michal Venglár, PhD., Katedra stavebnej mechaniky SvF STU,
Foto: Mgr. Valéria Kocianová