Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Facility management predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva
k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

V tomto duchu sa niesla celá konferencia FACILITY MANAGEMENT 2020, ktorá sa uskutočnila v termíne od 28. 9 až 29. 9. 2020 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách s priamym výhľadom na Štrbské pleso. Ako hlavný organizátor je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), členská organizácia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Katedrou technických zariadení budov (TZB) Stavebnej fakulty, ktorá je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

18. ročník vedecko- odbornej medzinárodnej konferencie prebiehal za zodpovedných opatrení v hoteli Patria s dostatočným odstupom a s ochrannými rúškami počas celej konferencie. Napriek zložitej situácií, ktorá momentálne prebieha, sa nám podarilo zorganizovať poslednú konferenciu tohto roka na tému COVID- 19 a bezpečné prostredie budov.

 

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. Tohtoročná konferencia bola rozdelená do 5. tematických celkov:

  1. FACILITY MANAGEMENT
  2. SPRÁVA BUDOV
  3. PREVÁDZKA BUDOV
  4. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
  5. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Konferencia prebehla v obmedzenej účasti do 50 ľudí, no napriek tomu sa podarilo sprostredkovať kvalitné a odborné prezentácie a plodné diskusie. Dokázali sme sa spojiť s odborníkmi z Českej republiky, ktorí boli ochotní a prednášali online z domu. Celkovo zaznelo 24 prezentácií, pre odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby zodpovedajúce za výkon správy budov.

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. „Cena za významný počin vo facility managemente za rok 2019“ sa udelila dlhoročnej odbornej garantke konferencie doc. Ing. Viere Somorovej, PhD.

Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Text: Ing. Eva Švarcová, Katedra technických zariadení budov SvF STU
Foto: Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová, Ing. Anna Predajnianska, Katedra technických zariadení budov SvF STU