Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedecká konferencia Ústavu stavebníctva a architektúry SAV pod názvom „Aktuálne témy výskumu v stavebníctve a architektúre“sa konala v dňoch 25.6. – 26. 6. 2013 v Smoleniciach pri príležitosti 60.výročia založenia ústavu. 

Pri otvorení konferencie sa jej účastníkom prihovorili predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Ing. Juraj Lapin, DrSc. Vo svojom príhovore riaditeľ ústavu  Ing. Peter Matiašovský, CSc. prítomným pripomenul základné míľniky histórie ústavu a postupné vytváranie jeho súčasného postavenia medzi vedeckými pracoviskami SAV, od začiatkov až po súčasnosť. Potom nasledovalo udeľovanie Medaily Karola Havelku, ktorou riaditeľ ocenil za dlhodobú a významnú spoluprácu vybraných univerzitných a priemyselných partnerov ÚSTARCHu. 

Ocenení boli : Stavebná fakulta STU v Bratislave (zastúpená dekanom prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD.), Fakulta architektúry STU v Bratislave (zastúpená dekankou doc. Ľubicou Vitkovou, PhD.), Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (zastúpená prodekanom doc. Ing. Mariánom Drusom, PhD.), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (zastúpená prodekanom prof. Ing. Dušanom Katunským, PhD.), Holcim Slovensko, a.s. (zastúpený projektovým manažérom Ing. Brunom Präsensom), Doprastav, a.s. (zastúpený obchodným riaditeľom Ing. Jánom Záhradníkom).

Zástupcovia ocenených fakúlt a spoločností využili možnosť a v krátkych príhovoroch či prezentáciách zhodnotili spoluprácu svojich inštitúcií s ÚSTARCHom. Dekan našej fakulty prof. Alojz Kopáčik vo svojom príhovore zdôraznil: „...Pri čítaní nosných výskumných smerovÚSTARCHu ako keby sme mali pred sebou priority výskumných zámerov našej fakulty. Paralely odzrkadľujúce sa v uvedených fragmentoch, táto spolupatričnosť, výrazným spôsobom poznačili pôsobenie  a život ÚSTARCHu ako aj Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prelínanie osobností, vzájomná úzka prepojenosť pri výchove mladej generácie odborníkov ale aj výskumníkov, doktorandov je nezmazateľná a znateľná v histórii oboch našich inštitúcií. Nie je veľa takých ústavov a univerzít (fakúlt), pri ktorých by sme mohli sledovať tak úzky symbiotický vzťah. ...V každom prípade výrazným spôsobom ovplyvňoval a ovplyvňuje dodnes vývoj samotného Ústavu ako aj našej fakulty a myslím si, že právom aj vývoj stavebníctva na Slovensku. ...

Pri tejto príležitosti ako prejav uznania od ocenených organizácií riaditeľ Peter Matiašovský prevzal pamätné medaily. Z rúk dekana našej fakulty Alojza Kopáčika prevzal Plaketu Stavebnej fakulty STU za dlhoročnú spoluprácu ako v pedagogickej tak aj  výskumnej oblasti.

Po slávnostnej úvodnej časti konferencia pokračovala odborným programom.

 

Príhovor predsedu SAV  prof. Jaromíra PastorekaRiaditeľ Peter Matiašovský spomína na históriu Ústavu stavebníctva a architektúryPríhovor jedného z ocenených hostí dekana Stavebnej fakulty STU prof. Alojza Kopáčika