Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aj napriek obmedzeným podmienkam v súvislosti s koronakrízou sa v rámci predmetu Prezentácia architektonického dedičstva pedagógom a študentom z Katedry architektúry (KARCH) SvF Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave podarilo zrealizovať pilotný projekt, kde mapovali výskyt a navrhovali možnosti využitia mlynov v malokarpatskom regióne, za účelom využiť tento kultúrno-historický potenciál aj pre rozvoj ďalších aktivít a turizmu v danej oblasti. Práca bola zameraná na popis mlynov vo vzťahu k sídlam, resp. krajine, kde sa nachádzajú, lokalizáciu identifikovaných mlynov, návrh turisticko-rekreačných trás s mlynskou tematikou a variantné návrhy prezentácie vybraného Brunovského mlyna na navrhnutej turistickej trase.

  

Projekt bol hodnotený veľmi pozitívne, či už zo strany študentov, ktorí si mohli vyskúšať participáciu na výskume, poznávaní, identifikovaní a riešení praktických problémov z praxe, alebo zo strany miestnych samospráv. Tie ocenili možnosť využiť odborné a vedecko-výskumné kapacity a pomoc fakulty pri zviditeľňovaní ich regiónu a využití potenciálu prírodných, hospodárskych a kultúrnych špecifík pre ich sociálny a spoločensko-kultúrny rozvoj.

Po prezentácii výsledkov starostom sa dohodlo, že v iniciatíve je potrebné pokračovať formou nastavenia ďalšej spoločnej spolupráce. V budúcnosti sa počíta s prípravou spoločného projektu zúčastnených strán, kde by sa využili doterajšie výsledky bádania. Takéto úsilie pri zviditeľňovaní menších regiónov má perspektívu, potenciál akceptácie a participácie na medzinárodných projektoch a grantoch v širšom rámci Európskej únie.

Predkladaná aktivita predstavuje jeden z plánovaných výstupov, ktorým sa potvrdzuje nevyhnutnosť spoločnej komunikácie jednotlivých profesií pri obnove pamiatok. Spolupráca študentov z KARCH SvF STU a FF UK potvrdzuje nutnosť interdisciplinarity pri obnove architektonického dedičstva. Ukázalo sa, že spolupráca so samosprávou vytvára pre študentov priestor pre overovanie si navrhovaných riešení priamo v území, a pre starostov je to možnosť, ako získať iný pohľad na historické objekty nachádzajúce sa v ich obciach.

Text: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. Nora Naddourová, Katedra architektúry SvF, foto: Bc. Barbora Porkertová, Bc. Lukáš Suržin