Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Stavenisko vo vašom okolí nemusí byť iba nepríjemné, môže byť priateľské, pútavé a edukačné“ – myšlienka, ktorá asi najlepšie vystihuje podstatu práce Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorú v tomto akademickom roku spoločne riešili Bc. Katarína Kanková a Bc. Slavomír Horváth. Tím študentov 1. ročníka Ing. programu technológia stavieb pracoval pod vedením doc. Ing. Nadi Antošovej, PhD. a Ing. Andreja Bistáka z Katedry technológie stavieb SvF STU a výsledkom ich tvorivej činnosti je práca ŠVOČ „Využitie ohraničenia staveniska vo verejnom priestranstve“, s ktorou sa 25. apríla 2019 zúčastnili fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK).

Základným cieľom práce bolo navrhnúť súbor jednoduchých dokumentov, ktorými sa vytvára priestor pre marketing v oblasti realizácie stavieb, technológie stavieb či skúšobníctva na stavenisku v podobe podania odborných a zároveň edukačných informácií in situ - priamo v mieste staveniska. Výsledkom sú odborne spracované postery o rôznych staveniskových prevádzkach, ktoré môžu v praxi – po aplikovaní vhodných grafických a iných prvkov „corporate identity“ - slúžiť ako funkčný podklad pre marketingové oddelenia realizačných stavebných spoločností.

Využitie oplotenia staveniska, ktoré často predstavuje výraznú bariéru vo verejnom priestore, nepatrí medzi nápady, ktoré sa ešte vo svete nerealizovali – v zahraničí nájdeme viacero podobných príkladov. Našou úlohou bolo teda predovšetkým aplikovať tento koncept na podmienky slovenského stavebníctva, hoci prvé lastovičky už môžeme vidieť aj na našich uliciach: napr. jeden z developerov skrášlil svoje staveniskové oplotenie v Petržalke práve príbehom výstavby tunajšieho panelového sídliska. Súčasný celospoločenský trend otvorenej komunikácie sme sa snažili zachytiť aj na Katedre technológie stavieb z pozície realizátorov výstavby, teda tých, ktorí majú možnosť ovplyvniť nielen dianie na stavenisku, ale aj to, ako stavenisko vyzerá a pôsobí na svoje okolie.

Ukážka vypracovaných plagátov

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Naším cieľom nie je iba to, aby verejnosť porozumela princípom procesov a zariadení na stavenisku, ale aby vnímala celé stavenisko ako prínosné a fascinujúce, nie ako zbytočnú komplikáciu života,“ hovorí Bc. Katarína Kanková.

Práca sa vo fakultnom kole ŠVK umiestnila na 3. mieste, čo však nijako neznižuje jej hodnotu. A to predovšetkým z dôvodu, že nízky počet záujemcov z radov študentov o tohtoročnú súťaž neumožnil otvoriť tradičnú samostatnú sekciu ŠVK Technológia stavieb. Katarína a Slavomír preto museli súťažiť v príbuznej sekcii Materiálové inžinierstvo, kde sa stretli so silnou konkurenciou kvalitných, avšak primárne iným smerom cielených príspevkov. Aj napriek tomu získali pozitívnu odozvu od odbornej komisie, ktorá konštatovala, že práca je moderná, inovatívna a veľmi vhodná na využitie v stavebnej praxi.

„Otázka expanzie stavebných projektov, ktoré ovplyvňujú verejnosť je stále viac aktuálna. Vysoké požiadavky na transparentnosť úkonov vo verejnom priestranstve nás budú stále viac nabádať na realizáciu podobných nápadov,“ uzatvára Bc. Slavomír Horváth.

Ing. Andrej Bisták, doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb SvF STU v Bratislave