Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 25.3.2010 sa v rámci veľtrhu stavebníctva CONECO 2010 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb", ktorej odbornými garantmi boli prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a prof. Ing. Anton Puškár, PhD.. Organizačným garantom bola Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb.

Cieľom tejto konferencie bolo oboznámiť širokú odbornú stavebnú verejnosť a študentov o najnovších poznatkoch a vedecko-výskumných výsledkoch súvisiacich s navrhovaním, prípravou a realizáciou stavieb. Z konferencie bol vydaný zborník príspevkov viac ako 60 autorov zo Slovenska, Česka a Nemecka.

Na konferencii vystúpili prednášatelia stavebných fakúlt STU Bratislava, ČVUT Praha, TU Košice a ŽU Žilina. Konferencia bola určená najmä pre architektov, projektantov, realizátorov a ekonómov. Vzhľadom na voľný prístup verejnosti v rámci veľtrhu CONECO počet účastníkov bol variabilný, ale v priemere možno konštatovať, že sa konferencie zúčastnilo viac ako 100 poslucháčov. Potešiteľné bolo, že medzi účastníkmi konferencie bol veľký počet študentov. Konferencia splnila svoj účel a poskytla stavebnej verejnosti nové poznatky z oblasti navrhovania, prípravy a realizácie stavieb.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci katedry TES

Mgr. Valéria Kocianová, foto