Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekani stavebných fakúlt Vysokého učení technického v Brne, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Vienna University of Technology vo Viedni prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a DDr.h.c. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Josef Eberhardsteiner prijali a podpísali dňa 1.6.2012 o 11.00 hod. na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave "MEMORANDUM" o vytvorení konzorcia (Building Vision Consortium), ktorého cieľom je podpora spolupráce medzi zúčastnenými fakultami vo všetkých oblastiach stavebníctva, najmä však v oblasti výchovy študentov doktorandského štúdia.

Memorandum vytvára príležitosť pre efektívne využitie vedy, výskumu a odborného potenciálu popredných odborníkov, rovnako ako najmodernejšie technické vybavenie pre svojich členov pri vzdelávaní študentov v doktorandských študijných programoch.

Prvým prezidentom konzorcia sa stal prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., dekan Stavebnej fakulty VUT v Brne.

Študenti doktorandského štúdia, ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto programu, môžu stráviť vybranú, vopred dohodnutú, časť štúdia na jednej z partnerských stavebných fakúlt konzorcia, pričom štúdium im bude uznané ako štúdium na materskej fakulte.

Akademické tituly budú poskytované v súlade s platnou legislatívou krajiny, spolupracujúca zahraničná vysoká škola a fakulta bude uvedená v dodatku diplomu.

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať na materskej fakulte, zástupcovia spolupracujúcich fakúlt konzorcia môžu byť vymenovaní do skúšobných komisií.

Písomné prihlášky môžu podávať študenti doktorandského štúdia najneskôr do ukončenia prvej polovice štandardnej dĺžky doktorandského študijného programu.

Adresa pre zasielanie príspevkov je:

Fakulta stavební VUT v Brne
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika

Formulár žiadosti je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej adrese vision.fce.vutbr.cz