Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Interná študentská súťaž na redizajn fakultného časopisu Informácie má svojho víťaza. Po zasadnutí hodnotiacej komisie 8. júla 2021 sa ním stal Jakub Michalička, študent 1. ročníka bakalárskeho programu Pozemné stavby a architektúra našej fakulty. Jeho súťažný návrh vybrala komisia spomedzi štyroch návrhov, ktoré boli doručené do termínu uzávierky súťaže.

Cieľom internej súťaže pre študentov našej fakulty bolo navrhnúť novú grafickú úpravu fakultného časopisu Informácie, pričom obsahová koncepcia časopisu zostáva zachovaná. Ide o prvý redizajn časopisu po takmer pätnástich rokoch. Nový vizuál má vhodným spôsobom reagovať na súčasné trendy v oblasti grafického dizajnu periodík a súčasne originálnym konceptom komunikovať význam a postavenie našej fakulty, ktorá je najväčším vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. Keďže mnohí študenti našej fakulty majú, alebo získavajú vedomosti aj z oblasti farby, kompozície a kreslenia, ich zapojenie do súťaže bolo pre našu fakultu prirodzeným krokom.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., predsedníčka komisie, prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov, Ing. Andrej Bisták, PhD., špecialista pre vzťahy s verejnosťou, akad. soch. Ivan Řehák, akademický sochár, pedagóg (Katedra architektúry SvF) a Ing. Lukáš Bosák, PhD., grafický dizajnér, pedagóg (Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF).

Ukážka nového layoutu časopisu
Víťazný návrh Jakuba Michaličku

Prezentácia víťazného návrhu 

Návrh Jakuba Michaličku zaujal porotu predovšetkým kvalitnou typografiou, ale aj použitím radu bodiek, vychádzajúcich z loga SvF a STU, ktoré prechádzajú kontinuálne celým časopisom vrátane jeho vnútra. Istým negatívom návrhu bola podľa komisie jeho titulná strana, ktorá je v zásade identická ako v súčasnom layoute. I napriek uvedenému nedostatku sa však komisia jednohlasne zhodla, že „návrh spĺňa všetky kritériá, ktoré boli predpísané v súťažných podmienkach, je ľahko čitateľný aj technicky realizovateľný. Návrh pôsobí ucelene, kompaktne a vystihuje myšlienku časopisu.“

Ambíciou našej fakulty je pripraviť už najbližšie vydanie časopisu v novom šate. A čo od neho môžeme očakávať? Slovami úspešného autora Jakuba Michaličku: „Vizuál časopisu som sa snažil koncipovať do jednoduchého, ale zároveň moderného grafického vizuálu, ktorý spĺňa súčasné grafické trendy. Dôležitým cieľom návrhu je vytvoriť atraktívny vizuál, ktorý pútavo pôsobí na čitateľa a zároveň zachováva obsahovú a odbornú stránku časopisu, dôsledkom čoho bolo zväčšenie niektorých obrázkov do takej miery, aby nebola výrazne obmedzená textová časť. Ďalší z mojich cieľov pri navrhovaní nového layoutu bolo prepojenie vizuálu časopisu s univerzitou a našou fakultou. Pre naplnenie tohto cieľa sa hlavným grafickým prvkom layoutu stal rad bodiek, ktorý vychádza z loga STU, ktorého sú bodky súčasťou. Týmto spôsobom dochádza k symbolickému prepojeniu s vizuálnou identitou univerzity. Zachovaním oranžovo-čiernej farebnosti som podporil príslušnosť k našej fakulte, čo na prvý pohľad bude jasným znakom, že obsah časopisu je o novinkách zo života na Stavebnej fakulte STU.“

Okrem víťaza zaslali svoje návrhy do súťaže aj (v abecednom poradí) študentky Bc. Helena Blaškovičová, Alžbeta KrausováDominika Mikušková. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, aj touto cestou ďakujeme za účasť a víťazovi Jakubovi Michaličkovi srdečne gratulujeme!

Text: Ing. Andrej Bisták, PhD., oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU