Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Sú tradície, ktoré pretrvávajú...a kvôli dobrým myšlienkam a cieľom sa z nich stávajú ustálené zvyky.

Vedenie Odboru geodézie a geoinformatiky najväčšej univerzity v Slovinsku - University of Ljubljana - každoročne organizuje pre študentov posledného ročníka exkurziu s cieľom navštíviť 2-3 inštitúcie súvisiace s vedným a technickým odborom geodéziou. V tomto akademickom roku sa rozhodli pre dve univerzity - STU v Bratislave a TU vo Viedni.

Pod vedením prof. dr. Aleša Breznikara zavítala na našu fakultu skupina 26 študentov. V priestoroch knižnice Katedry geodézie SvF milú návštevu prijal a privítal dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Po krátkom priblížení historických míľnikov dejín STU a SvF, ako aj odboru, prezentovali zástupcovia sekcie svoje aktivity, vedecko-výskumnú činnosť, atď.

Okrem katedry geodézie navštívili budúci absolventi geodézie a geoinformatiky aj katedru mapovania a pozemkových úprav, katedru geodetických základov a pracoviská -  Astronomicko-geodetické observatórium na Mýtnej ulici, geodeticko-metrologické laboratórium a laboratórium geoinformatiky.