Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 16.11.2011 Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom "Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu", kód výzvy:

OPVaV-2011/5.1/04-SORO.

Uzávierka výzvy: 27.2.2012

Medzi oprávnených žiadateľov projektu patria aj VVŠ, ale miestom realizácie projektu sú kraje okrem Bratislavského kraja.

Podrobné informácie sú k dispozícii na adrese:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20115104-soro/