Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 22. 12. 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci operačného programu Vzdelávanie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Kód výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO

Uzávierka výzvy: 27.2.2012

Medzi oprávnených žiadateľov projektu patria aj VVŠ, ale miestom realizácie projektu sú kraje okrem Bratislavského kraja.

Všetky potrebné informácie nájdete na:
www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20111203-soro/