Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V týchto dňoch si pripomíname už tridsiate výročie začiatku udalostí, ktoré neskôr vstúpili do dejín pod názvom Nežná revolúcia. Hybnou silou tohto diania, ktoré radikálne ovplyvnilo smerovanie vtedajšieho Československa, boli práve študenti. Atmosféra búrlivého novembra 1989 neobišla ani Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT), teda našu alma mater - dnešnú Slovenskú technickú univerzitu. Mimochodom, aj zmena názvu našej univerzity prebehla v súvislosti s porevolučným dianím a širšími zmenami vo vysokom školstve. Stalo sa tak 1. apríla 1991.

Ako to v týchto dňoch vyzeralo na vtedajšej SvF SVŠT, teda na našej fakulte? Kľúčovú úlohu v demokratizačnom procese zohralo na Slovensku hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN). Jedným z jeho zakladajúcich členov bol aj vtedajší zamestnanec našej Katedry technológie stavieb Ing. Juraj Záriš. K založeniu VPN došlo v pondelok 20. novembra v Umeleckej besede, kde Juraj Záriš podpísal vyhlásenie a stal sa priamym členom VPN. Nasledujúci deň sa v aule Stavebnej fakulty uskutočnilo zhromaždenie zamestnancov, kde boli prítomní vyzvaní, aby si uctili minútou ticha krv študentov na manifestácii v Prahe. Prečítalo sa tiež vyhlásenie o založení VPN, kde bol spomenutý ako jeho zakladajúci člen práve zamestnanec SvF Juraj Záriš.

V spolupráci s Archívom STU sme pre vás pripravili výber fotografií z pamätných novembrových, ale aj neskorších dní. Autorom fotografií je niekdajší fotograf SVŠT Tibor Andrejčák.

Generálny štrajk 27. 11. 1989 na Námestí slobody

Pochod študentov na Devín a do Rakúska 10. 12. 1989

Odvoz sochy Lenina z priľahlej budovy Strojníckej fakulty v decembri 1989

Voľby rektora SVŠT 25. a 30. 1. 1990

Inaugurácia rektora SVŠT prof. N. Frištackého 25. 5. 1990

Fotografie Tibora Andrejčáka si môžete pozrieť aj na celouniverzitnej výstave na Fakulte architektúry. FA tiež organizuje diskusiu 30 rokov slobody. Čo s tým urobíme?, ktorá sa koná v pondelok 18. novembra o 14.00 hod. v Kotolni.

Dianie na fakulte v tomto dramatickom období si priblížime aj prostredníctvom dobového článku z nášho vtedajšieho univerzitného periodika Technika - 1989-90, ktorý pri tejto príležitosti publikujeme v plnom, originálnom, znení - avšak obohatenom o (moderné, internetové) odkazy na najdôležitejšie dobové udalosti.

Priebeh revolučných udalostí na Stavebnej fakulte

Počiatkom nežnej revolúcie boli práve oslavy 50. výročia Medzinárodného dňa študentstva. V úvode však treba uviesť, že oslava a jej priebeh boli iba príčinou vyhrotenia dlhotrvajúceho nepokoja, ktoré sa prejavovalo v národe. Ani násilne, mocenskými prostriedkami potlačované verejné zhromaždenie ľudí a schvaľovanie zákonných opatrení FZ ČSSR nezabezpečilo utlmenie „protištátnych“ akcií.

Tvrdý zásah proti pokojnej demonštrácii 15-tisíc mladých ľudí, ktorí si pripomenuli výročie uzavretia českých vysokých škôl, vyvolal značný odpor proti súčasnej vláde. Verejnosť bola pobúrená a prejavovala nesúhlas a začali sa objavovať prvé náznaky prípravy štrajku. Štrajk bol naozaj vyhlásený 18.11., a to hercami a študentmi DAMU v Prahe. V nedeľu sa k štrajku pripojili všetky divadlá v Prahe a súčasne sa vytvorila základná zložka Občianskeho fóra.

V pondelok 20.11. sa študenti v Prahe rozhodli pre týždenný štrajk, ku ktorému sa postupne pripojili všetci študenti Československa. Verejné zhromaždenie konané v Umeleckej besede v Bratislave bolo zhromaždením, pri ktorom sa vytvorila občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu.

21.11. sa k študentskému štrajku započatému v Prahe prakticky pripojili všetky vysoké školy. Študenti Stavebnej fakulty sa zhromaždili pred budovou. Dekan Stavebnej fakulty na základe prípisu z ÚV KSČ pozval študentov na dialóg do auly. V rámci diskusie sa hovorilo o všeličom, o štúdiu, o práci SZM, iba o podstate riešenia problémov sa vôbec nehovorilo. Študent Peter Polášek bol prvý, ktorý vystúpil s požiadavkou zrušenia vedúcej úlohy KSČ. Večer sa na VŠMU, kde sa nachádzal okupačný štrajk, zišiel koordinačný výbor študentského hnutia, na ktorom sa v súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívy Verejnosť proti násiliu dohodlo 5 požiadaviek (uvedených vo Vyhlásení slovenských vysokoškolských študentov na ďalšej strane) (pozn. red. - informácia sa vzťahuje na originálne vydanie článku v r. 1990.)

Dňa 22.11. sa ustanovil koordinačný výbor študentského hnutia na Stavebnej fakulte v zložení Bláha, Smižanský, Vician, Vagač, Boršč, Sedláček a Zlocha. V aule Stavebnej fakulty bolo uvedených 5 požiadaviek búrlivo prijatých a odsúhlasených. Ďalej sa organizujú stretnutia študentov, diskusie. Vykonávajú sa návštevy závodov na zabezpečenie prenosu pravdivých informácií.

Dňa 23.11. sa uskutočnili diskusie na jednotlivých katedrách, odpoludnia sa konala demonštrácia, na ktorej tiež vystúpil A. Dubček.

Dňa 24.11. pred študentmi vystúpil bývalý rektor prof. Trokan. Študenti prejavovali aj naďalej vysokú aktivitu, písali letáky, plagáty, zahaľovali ideologicky závadné pomníky, organizovali naďalej diskusie s robotníkmi.

V piatok 24.11. o 14. hod. sa uskutočnilo stretnutie VF s pedagógmi, kde sa pri hlasovaní vyslovila drvivá väčšina za podporu 5 študentských požiadaviek. Koordinačný výbor ŠH bol predvolaný k dekanovi, kde bola prednesená požiadavka ukončenia hnutia do 12. hod.

Dňa 27.11. bol vyhlásený generálny štrajk, ku ktorému sa pripojili občania celého štátu, svojou účasťou podporili požiadavky študentov a občianskych iniciatív. Na fakulte bolo veľmi živo. Vytvorila sa živá reťaz okolo školy. Zamestnancom SvF boli predložené na podpis požiadavky KV slovenských vysokých škôl. Dekan a vedenie súhlasili iba s 3 uvedenými bodmi. Študenti vyjadrili nedôveru vedeniu fakulty.

V dňoch 28.11. - 8.12. sa študenti zúčastňovali na aktivizačných autobusových výletoch po celom Slovensku. Denne bolo vypravených 6 autobusov do 6 - 10 miest. V mestách sa zabezpečovalo lepenie plagátov, rozdávanie letákov a konali sa demonštrácie. Súbežne s tým sa vzhľadom na odstúpenie bývalého vedenia fakulty pripravovali kandidáti na voľbu dekana. Navrhovaní kandidáti (celkove 7) boli predstavení študentom, ktorým odpovedali na otázky. Predstavovanie kandidátov z prvého kola a voľba dekana sa uskutočnili 14.12.1989. Za dekana bol zvolený doc. Ing. Dušan Majdúch, CSc. Dekan si do Vianoc vybral prodekanov: doc. Ing. Jaroslava Abeloviča, CSc., doc. Ing. Zoltána Agócsa, CSc., doc. Ing. Oskára Čermáka, CSc., doc. Ing. Petra Špičku, CSc. a doc. Ing. Ota Makýša, CSc. , takže vedenie mohlo začať pracovať ešte na konci roku 1989. V tom istom období boli odvolaní z funkcií vedúci katedier, ich voľba sa vykonala dvojkolovo v januári. V januári vznikol tiež študentský parlament ako demokratický orgán zastupujúci záujmy študentov. Súbežne s voľbami sa založil Akademický senát, ktorého prvé zasadanie sa uskutočnilo 11.1.1990.

Dňa 4.1.1990 sa predstavilo nové vedenie Stavebnej fakulty v aule zamestnancom fakulty a oboznámilo ich s prerokovaným návrhom pokračovania štúdia študentov po ukončení štrajku. Študentom boli pre ďalšie štúdium predložené 3 varianty štúdia, z ktorých si mali možnosť vybrať. Ešte pred započatím letného semestra sa na základe vznesených požiadaviek zástupcov študentského parlamentu upravovali náplne učebných osnov, spôsob ukončenia predmetu, prípadne zmena prednášajúceho.

Začiatkom letného semestra fakulta nabehla na riadny chod, vedenie spolu so zástupcom študentského parlamentu zabezpečilo riešenie konkrétnych požiadaviek. Vedenie vyvinulo značnú iniciatívu pri zabezpečovaní možnosti vytvorenia technickej univerzity v Bratislave. Všetky problémy, ktoré treba riešiť, sa v zásade riešia dialógom.

Martin Vician, Matej Vagač, Študentský parlament SvF SVŠT

Zdroj: Archív STU, zvýraznenené časti textu: redakcia
Foto: Tibor Andrejčák
Spracoval: Ing. Andrej Bisták na základe materiálov z Archívu STU a informácií od pána Juraja Jakubca