Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začiatkom januára Akademický senát Stavebnej fakulty STU inicioval spolu s dekanom fakulty novoročné stretnutie s akademickou obcou v Aule akademika Bellu, na ktorom predseda AS prof. Ing. Viliam Macura, PhD. predniesol správu o činnosti AS SvF STU a jeho predsedníctva za rok 2007. Dekan SvF STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. prítomným priblížil výročnú správu o stave fakulty za rok 2007. Na záver tohto podnetného stretnutia vystúpil hosť – prorektor STU prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorý vysoko ocenil vynaložené úsilie akademickej obce napredovať vytýčeným smerom a poprial všetkým veľa vytrvalosti a síl v zdolávaní prekážok na tejto ceste.

Po skončení oficiálnej časti v Aule akademika Bellu sa akademická obec presunula do jedálne Stavebnej fakulty, kde sa konalo tradičné novoročné stretnutie všetkých zamestnancov.