Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

V zmysle § 63 Zákona č. 131/2002 z 21. 2. 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem obhajobu dizertačnej práce doktorandského štúdia

Ing. Jany Bartošovej Kmeťkovej,

ktorá sa bude konať v knižnici Katedry technických zariadení budov – 14. posch. bloku C, Stavebná fakulta STU Bratislava

dňa 15. mája 2018 (utorok) o 10.00 h.

Názov práce:    Technical and economic assessment of complex renovation of apartment buildings in life cycle.

Zloženie komisie:

Predseda:    prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU Bratislava

Členovia:     doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., SvF STU Bratislava

                     doc. Ing. Zora  Petráková, PhD., SvF STU Bratislava

                     doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

                     doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

                     Ing. Daniela Hurtíková, PhD., SQS Team, s.r.o. Bratislava

Oponenti:   prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

                     doc. Ing. Jiří Hirš, PhD., FAST VUT Brno

                     Ing. Ladislav Piršel, PhD., Alocons s.r.o. Bratislava

Školiteľ:       prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre doktorandské štúdium SvF STU.  K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na školiace pracovisko najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce