Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V zmysle § 54 Zákona č. 131/2002 z 21. 2 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Študijným poriadkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z 25. 6. 2013 Vám oznamujem obhajobu dizertačnej práce doktorandského štúdia

Ing. Alexandry Rášovej,

 

ktorá sa bude konať v knižnici Katedry geodetických základov, 6. posch. bloku A, Stavebná fakulta STU Bratislava

dňa 16. januára 2018 (utorok) o 13.00 h.

Názov práce:    Substanciálna analýza viditeľnosti v prostredí GIS.

Zloženie komisie:

Predseda:       prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., SvF STU Bratislava      

Členovia:        doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV Bratislava

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc., LF TU Zvolen

 doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD., SvF STU Bratislava

 doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD., PF UK Bratislava

 Ing. Vladimír Stromček, PhD., G-BASE, s.r.o. Bratislava

Oponenti:      prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., PF UPJŠ Košice

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc., FAST VUT Brno

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Archeologický ústav AV ČR Praha

Školiteľ :         prof. Ing. Ján Hefty, PhD., SvF STU Bratislava

 

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre doktorandské štúdium SvF STU.  K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na školiace pracovisko najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce.