Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V zmysle § 54 Zákona č. 131/2002 z 21. 2 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Študijným poriadkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z 25. 6. 2013 Vám oznamujem obhajobu dizertačnej práce doktorandského štúdia

Ing. Kristíny Kročkovej,

 

ktorá sa bude konať v knižnici Katedry geodetických základov, 6. posch. bloku A, Stavebná fakulta STU Bratislava

dňa 16. januára 2018 (utorok) o 14.30 h.

Názov práce: Harmonizácia priestorových dát domény ochrany kultúrno-historického dedičstva.

Zloženie komisie:

Predseda:        prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., SvF STU Bratislava      

Členovia:         prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., PF UPJŠ Košice

  prof. Ing. Ján Hefty, PhD., SvF STU Bratislava

 doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV Bratislava

 doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD., SvF STU Bratislava

 doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD., PF UK Bratislava

Oponenti:       prof. Ing. Ján Tuček, CSc., LF TU Zvolen

 PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Archeologický ústav AV ČR Praha

 Ing. Vladimír Stromček, PhD., G-BASE, s.r.o. Bratislava

Školiteľ :         doc. Ing. Ladislav Husár, PhD., SvF STU Bratislava

 

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre doktorandské štúdium SvF STU.  K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na školiace pracovisko najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce.