Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V súlade s čl. 41, odst. 13 Vnútorného predpisu č. 4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z 25. 6. 2013 Vám oznamujem obhajobu dizertačnej práce doktorandského štúdia

Ing. arch. Martina Hépala,

ktorá sa bude konať v seminárnej miestnosti Katedry konštrukcií pozemných stavieb, 7. posch. bloku C, Stavebná fakulta STU Bratislava

dňa 5. apríla 2019 (piatok) o 11.00 h.

Názov práce: Optimalizácia urbanistických štruktúr z hľadiska pôsobenia vetra so zameraním na aerodynamickú pohodu chodcov.

 

Zloženie komisie:

Predseda:        prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU Bratislava

Členovia:         prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD., SvF STU Bratislava

doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., SvF STU Bratislava

Ing. Peter Matiašovský, PhD., ÚSTARCH SAV Bratislava

Oponenti:        prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., FA STU Bratislava

doc. Ing. Oľga Hubová, PhD., SvF STU Bratislava

                        Ing. Peter Lobotka, PhD., Trenčín

                                                                                                                                            

Školiteľ :          prof. Ing. Anton Puškár, PhD., SvF STU Bratislava

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre doktorandské štúdium SvF STU.  K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na školiace pracovisko najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce.