Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V súlade s čl. 41, odst. 13 Vnútorného predpisu č. 4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z 25. 6. 2013 Vám oznamujem obhajobu dizertačnej práce doktorandského štúdia

Ing. Martiny Jurigovej,

ktorá sa bude konať v seminárnej miestnosti Katedry konštrukcií pozemných stavieb, 7. posch. bloku C, Stavebná fakulta STU Bratislava

dňa 5. apríla 2019 (piatok) o 9.00 h.

Názov práce: Vybrané aplikácie vákuovej tepelnej izolácíe v stavebníctve.

 

Zloženie komisie:

Predseda:        prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU Bratislava

Členovia:         prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

                        doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD., SvF STU Bratislava

                        doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., SvF STU Bratislava

                        doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer, SvF STU Bratislava

                        Ing. Peter Matiašovský, PhD., ÚSTARCH SAV Bratislava

Oponenti:        prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSÚS, n.o., Bratislava

                        doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD., SvF STU Bratislava

                        Ing. Ladislav Piršel, PhD., Alocons, s.r.o., Bratislava

                                                                                                                                            

Školiteľ :          prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre doktorandské štúdium SvF STU.  K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na školiace pracovisko najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce.