Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác č. 010102 aplikovaná matematika (aj pre technické vedy) oznamuje, že v zmysle vyhl. SKVH č. 65/77 Zb. par. 26 sa

dňa 21.2.2017 o 14.00 h.

v zasadačke dekana SvF STU, 1. poschodie bloku C, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava uskutoční obhajoba dizertačnej práce pre získanie vedeckej hodnosti doktora fyzikálno-matematických vied

Prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc.,

Názov práce:

Direct Lagrangian Methods for Solving Curvature Driven Flows and their Applications

Zloženie komisie:

Predseda: Prof. RNDr. Karol Mikula , DrSc.,  STU, Bratislava

Členovia:

Prof. RNDr.  Katarína Cechlárová, DrSc., UPJŠ, Košice, oponentka
Prof. RNDr.  Vít Dolejší, Ph.D.,  DSc., Univerzita Karlova,  Praha, oponent
Prof. RNDr.  Pavel Drábek, DrSc., Západočeská univerzita, Plzeň, oponent
Univ.-Prof. Dipl.-Ing.  Dr. Otmar Scherzer, Universität Wien,  Viedeň, oponent
Prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Prof. RNDr.  Radko Mesiar, DrSc., STU, Bratislava
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Univerzita Komenského, Bratislava
Prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc., Univerzita Komenského, Bratislava
Prof. RNDr.  Zdeněk Strakoš, DrSc., Univerzita Karlova, Praha
Prof. Dr. Marian Vajteršic, DrSc.,  Universität Salzburg, Salzburg

Účasť hostí je vítaná, účasť oponentov  a ostatných členov komisie je potrebná.

Elektronické verzie dizertačnej práce a autoreferátu sa dajú stiahnúť z adresy:
http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/drsc/