Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác č. 010102 aplikovaná matematika (aj pre technické vedy) oznamuje, že v zmysle vyhl. SKVH č. 65/77 Zb. par. 26 sa

dňa 29. 10. 2010 o 10.30 h.

v seminárnej miestnosti Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU, Radlinského 11, blok C, 4. poschodie,  813 68 Bratislava,

uskutoční obhajoba dizertačnej práce pre získanie vedeckej hodnosti
doktora fyzikálno-matematických vied

  

prof. RNDr. Igora Podlubného, CSc.


Názov práce:

Fractional derivatives, fractional differential equations,
and their applications.

 Zloženie komisie:

Predseda: Prof. RNDr.  Radko Mesiar, DrSc., Stavebná fakulta STU, Bratislava

Členovia:

Prof. Teodor Atanackovic, akademik Srbskej AV, University of Novi Sad, Srbsko, oponent
Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FCHPT STU Bratislava , oponent
Prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc., FMFI UK Bratislava , oponent
Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc., ČVUT Praha , oponent
Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., FMFI, Univerzita Komenského , Bratislava
Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.,  Pr.F UPJŠ, Košice
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,  FM , Univerzita Komenského, Bratislava
Prof. RNDr. Karol Mikula , DrSc.,  SvF STU, Bratislava
Prof. RNDr. Vilém Novák, DrSc., ÚVFAM,  Ostravská Univerzita , Ostrava
Prof. Dr. Marian Vajteršic, DrSc.,  Paris-Lodron-Universität Salzburg
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.,  FPv UMB, Banská Bystrica

Dizertačná práca je k nahliadnutiu u predsedu komisie, Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.