Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na pozadí všadeprítomných hygienických opatrení a s nimi súvisiacich udalostí odštartovala bez veľkého ruchu akcia, na ktorú sme čakali už dlhšie - v priebehu apríla sa začala obnova a modernizácia obvodového plášťa bloku B našej fakulty. Inými slovami, obnova modernistickej budovy s ikonickou lomenicou nad vstupom, v ktorej študenti trávia väčšinu svojho času počas štandardnej výučby. Tá dnešná je síce neštandardná, ale už čoskoro po návrate do bežných koľají sa dočkáme prostredia, ktoré bude - modernejšie, príjemnejšie, dôstojnejšie - a veríme, že možno aj inšpiratívnejšie. Mimochodom, špecialitou našej fakulty je, že stavbári sme doslova všetci - súčasní či budúci; článok preto koncipujeme tiež ako technický, „stavbársky“.

Budova SvF

Súčasný stav

Budova našej fakulty sa nachádza v centre Bratislavy a pozostáva z troch blokov (A, B, C), ktoré sú ohraničené ulicami Radlinského, Imricha Karvaša a Námestie slobody. Výstavba rozsiahleho objektu sa začala v roku 1964 (základný kameň komplexu položili 28. apríla 1964) a jeho úplná prevádzka o desať rokov neskôr. Autorom stavby je architekt Oldřich Černý s kolektívom. Budova patrí do uceleného kampusu STU v centre mesta; v tesnej blízkosti sa nachádza budova Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) a budova Strojníckej fakulty (SjF). V bezprostrednom susedstve je umiestnená aj budova Fakulty architektúry (FA). Okolie budovy lemujú dôležité mestské komunikácie.

Základný kameň

Súčasný obvodový plášť bloku B má nosnú aj nenosnú časť. Nosnú časť tvoria stĺpy železobetónového skeletového systému s osovou vzdialenosťou 6,0 m a prievlaky v úrovni jednotlivých podlaží. Nenosná časť je vložená medzi nosné prvky skeletového systému. Tvoria ju murované parapety a okenné zostavy. Nosné železobetónové stĺpy a prievlaky sú z čelnej exteriérovej časti obložené trieskocementovými doskami. Na ich povrchu je keramický obklad vrátane ostení a nadpraží. Parapetné murivo je murované z keramických tehál metrického formátu, pričom šírka muriva je 240 mm. Z vonkajšej strany je vybavené trieskocementovými doskami a obložené trapézovým plechom.

Vonkajší keramický obklad fasády je v niektorých miestach opadaný alebo odtrhnutý od podkladu a tým obnažuje trieskocementové dosky, ktoré sú priamo vystavené poveternostným podmienkam a znehodnocujú sa. Okenné konštrukcie sú nevyhovujúce pre zabezpečenie vnútornej tepelnej pohody, tesnenie okien je poškodené a kovanie okien je v mnohých prípadoch nefunkčné. Z energetického hľadiska sú najkritickejšie miesta styky okenných konštrukcií, miesta osadenia okien, železobetónové stĺpy a prievlaky s nízkym tepelným odporom.

Strešné konštrukcie plochých striech bloku B sú v prevažnej miere v pôvodnom stave. Hydroizolačná vrstva je prevažne z asfaltových pásov, sčasti pôvodných a sčasti doplnených nových (z dôvodu zatekania). V priestore nad knižnicou je strecha čiastočne zateplená polystyrénom, na ktorom je hydroizolačný systém na báze EPDM s geotextíliou a zaťažovacím štrkom. Prístrešky a lomenica sú z pozinkovaného plechu.

Navrhovaný stav

Návrh obnovy vychádza z myšlienky vylepšenia tepelno-technických a hydroizolačných vlastností strešného a obvodového plášťa budovy a náležitým riešením techniky prostredia nevyhovujúcich priestorov; cieľom je podstatné zníženie energetickej náročnosti objektu a zlepšenie tepelnej pohody vnútorného prostredia. Obnova a modernizácia obalového plášťa sa delí na tri samostatné objekty: obvodové steny, strechy a rekuperáciu.

   

   

Obvodové steny

Obnova obvodového plášťa bude pozostávať z výmeny jestvujúcich okien za nové okná na báze zliatin hliníka s prerušeným tepelným mostom a zo zateplenia obvodovej steny formou prevetrávanej fasády s metalickým obkladom. Vnútroblokové fasády budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. V súvislosti s riešenou fasádou budú obnovované časti konštrukcií, ktoré sú s fasádou v bezprostrednom kontakte. Takýmito konštrukciami sú zo strany exteriéru anglické dvorce, prístrešky v átriách, lomenica nad hlavným vstupom a iné. Zo strany interiéru to sú napr. lavičky na chodbách doplňujúce sadrokartónové konštrukcie.

Strecha

Obnova strešného plášťa bude pozostávať z položenia novej tepelnoizolačnej vrstvy z tvrdej PIR peny a nového hydroizolačného systému na báze POCB fólie. Do tohto stavebného objektu patria aj časti, ktoré so strechou bezprostredne súvisia, najmä priestory a konštrukcie prečnievajúce nad hlavnú úroveň strechy v strednej časti (blok oddeľujúci átriá). Takýmito časťami sú výmena okien a dverí nadstrešných priestorov, izolácia nadstrešných priestorov kontaktným zatepľovacím systémom, tienenie jestvujúcich strešných svetlíkov, bleskozvody a iné.

Rekuperácia

Vo vybraných učebniach a prednáškových miestnostiach bude realizovaná vzduchotechnika so systémom rekuperácie vzduchu. Do stavebného objektu rekuperácie patria aj časti, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Takýmito časťami sú prierazy cez stropné, strešné a stenové konštrukcie, presuny jestvujúcich svietidiel a súvisiaca kapotáž vzduchotechnických zariadení sadrokartónovou konštrukciou.

A kedy?

Ako sme informovali, obnova strechy budovy už v súčasnosti prebieha. Práce na obvodovom plášti sa začnú v októbri tohto roku a budú trvať 9 mesiacov. Zhotoviteľom obvodového plášťa bude na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť INGSTEEL, spol. s r.o., ktorá v roku 2010 modernizovala aj našu výškovú budovu (blok C).

Obnova strechy

Namiesto záveru

Celá akcia má oficiálny názov „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“ a jej hlavným projektantom a autorom je doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných stavieb. Na projekte ďalej spolupracovali Ing. Lukáš Bosák, PhD., Ing. Bohuš Bohunický, Ing. Ján Hollý, Ing. Peter Hartman, PhD., Ing. Tomáš Filo a Ing. Adela Palková, PhD. Projektu statiky sa ujali doc. Ing. Peter Paulík, PhD.doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. z Katedry betónových konštrukcií a mostov.

Spracoval: Ing. Andrej Bisták, referát pre vzťahy s verejnosťou SvF STU, na základe projektovej dokumentácie stavby, vizualizácie: Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU