Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Optimalizácia prevádzky vodných elektrárníPrémiu za vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu za rok 2019 v kategórii technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre získala v októbri tohto roku aj ďalšia publikácia autora z našej fakulty! Doc. Ing. Peter Šulek, PhD. z Katedry hydrotechniky získal toto ocenenie za vedeckú monografiu Optimalizácia prevádzky vodných elektrární, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve SPEKTRUM STU v roku 2019.

Optimalizácia prevádzky vodných elektrární, ako jedného z najvýznamnejších zdrojov zelenej obnoviteľnej energie, je aktuálnou problematikou nielen súčasnosti, ale najmä najbližších desaťročí. Publikácia (vedecká monografia) sa zaoberá optimalizáciou prevádzky vodných elektrární v elektroenergetických systémoch s cieľom v čo najväčšej možnej miere minimalizovať negatívne vplyvy elektrární na životné prostredie

Publikácia je prehľadne spracovanou komplexnou analýzou problematiky zahŕňajúcou teoretický rozbor, spracovanie širokej škály metodických postupov a demonštrácie ich využitia na konkrétnych prípadoch. Je prakticky kompletným súhrnom všetkých doteraz publikovaných poznatkov v danej oblasti, doplnených o pôvodné postrehy, metodiky a originálne postupy navrhované samotným autorom. Publikácia, ktorá by sa venovala tejto problematike tak komplexne a na zodpovedajúcej úrovni, nebola na knižnom trhu doteraz dostupná.

Napriek náročnosti odbornej problematiky sa vyznačuje zrozumiteľnosťou spracovania a logickou štruktúrou predkladania získaných poznatkov. V tomto ohľade predstavuje mimoriadne kvalitný a ucelený text. Za potrebné je vyzdvihnúť aj formálne a grafické spracovanie publikácie s dôrazom na detail a homogenitu vizuálu. A práve toto sú dôvody, že i napriek striktne špecializovanému charakteru, publikácia spĺňa aj atribúty popularizačnej literatúry a to bez toho, aby autor v čo i najmenšom zľavil zo štandardov kladených na spracovanie vedeckej monografie.

Nášmu ocenenému kolegovi srdečne blahoželáme!

Spracoval: Ing. Andrej Bisták, PhD. s využitím podkladov prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., vedúceho Katedry hydrotechniky SvF