Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„...kytice kvetov, šumivé víno, vo vrecku tvrdo vydretý diplom, na srdci hrejivý, víťazný pocit.“

Aj týmito slovami sa každoročne lúčia absolventi Stavebnej fakulty so svojou alma mater, aby vzápätí vykročili každý svojou vlastnou cestou... V tomto roku to bolo však iné! Online obhajoby. Online štátnice. Online promócia. Formálna zdvorilosť prostredníctvom počítačovej obrazovky.

Aj z tohto dôvodu sa dekan Stavebnej fakulty STU rozhodol usporiadať osobné, bezprostredné stretnutie pre tých najlepších! Pre tých, ktorým ministerstvá a komory pripravili ocenenia za ich úspešné štúdium. A študenti veľmi radi prišli! Prevzali si ocenenia a v spoločnosti dekana Stanislava Unčíka a prodekana Petra Makýša zotrvali v neformálnej, tematicky rozmanitej a podnetnej diskusii, ktorá sa niesla v znamení typických ťaživých oblastí, ako sú dištančné vzdelávanie, „férové“ online skúšanie a systém jeho hodnotenia, spolupráca fakúlt/univerzít na medzinárodnej až celoeurópskej úrovni, postavenie absolventa v praxi a pod.

   

   

V akademickom roku 2019/2020 ukončilo inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a tým získalo titul Ing. - 279 študentov. Z uvedeného celkového počtu získali ocenenie: 

  • Ing. Norbert Magát, GAK,  Cena predsedu predstavenstva Komory geodetov a kartografov SR
  • Ing. Gabriela Bariczová, GAK, Cena predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  • Ing. Miroslava Sýkorová, AKP, Cena ministra dopravy a výstavby SR
  • Ing. Matej Schieber, NKS, Cena ministra dopravy a výstavby SR
  • Ing. Dominik Gendiar, TZB, Cena predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov
  • Ing. Daniel Čereš, NKS, Cena predsedu Výboru Regionálneho združenia SKSI

Text, foto: Mgr. Valéria Kocianová