Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Za odbornej garancie Technického a skúšobného ústavu stavebného  n.o.

Spolupráca:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

 

Vás pozývajú na

 

22.odbornú .konferenciu

pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

OD ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OBNOVY BUDOV  PO REALIZÁCIU

 

Sprievodné podujatie 36.medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2015

 

25.marca 2015

 

 EXPO Club INCHEBA a.s. Bratislava

 

Cieľom konferencie je oboznámiť  projektantov, stavebných inžinierov a architektov, zároveň aj  pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev  a spoločenstiev vlastníkov bytov  s podmienkami, technickými predpismi a možnými postupmi pri obnove existujúcich budov uplatnením dodatočnej tepelnej ochrany najmä obvodových plášťov budov   aj pre zlepšenia architektonického vzhľadu budov.

 

 

Cieľová skupina:

Cieľovú skupinu tvoria stavební inžinieri, architekti, projektanti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

 

 

 

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI

v odbornej sekcii Pozemné stavby.

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 23.marca 2015 .www.zsvts.sk

Prihlášky posielajte na e- mail:stav@zsvts.sk

 

Veríme, že Vás konferencia zaujme. Tešíme sa na Vašu účasť


Pozvánka
Prihláška

 

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.                                               Ing. Eugénia Kiselyová

odborná garantka                                                                       organizačná garantka