Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Odborné exkurzie, pravidelne organizované vodárskymi katedrami po vodných stavbách na Slovensku alebo v Českej republike, sú zamerané najmä na získanie praktických poznatkov z oblasti vodného staviteľstva a prevádzky vodohospodárskych objektov. Väčšina študentov vidí po prvýkrát naživo to, o čom sa niekoľko rokov učí. Primárne sú tieto náučné exkurzie určené pre študentov inžinierskeho stupňa študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo. V akademickom roku 2018/2019 patril odbornej exkurzii prvý októbrový týždeň, počas ktorého sme navštívili niekoľko významných vodných stavieb, ale tiež kultúrnych a iných pamätihodností Českej republiky. Zúčastnili sa jej aj študenti inžinierskeho stupňa študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie.

Hlavným bodom programu prvého dňa bola prehliadka vodnej stavby Dalešice vybudovanej na rieke Jihlava. Jej priehrada je svojou výškou - 104 m - najvyššou sypanou hrádzou v Českej republike. Študentov, budúcich inžinierov vodárov, zaujala predovšetkým konštrukcia vlastnej priehrady ako i prečerpávacia vodná elektráreň, ktorá je súčasťou vodnej stavby a má nezastupiteľnú úlohu pri regulácii výkonu českého elektroenergetického systému.

Odbornej príprave študentov boli venované aj ďalšie tri dni, počas ktorých si pozreli vodné stavby Vltavskej kaskády, ktorá zabezpečuje reguláciu prietokov pre vodné hospodárstvo, energetiku, vodárenské účely, ale taktiež vytvára plavebné podmienky pre rekreačnú plavbu, osobnú a nákladnú lodnú dopravu, a tiež prispieva k protipovodňovej ochrane územia.

Zo stupňov Vltavskej kaskády sme ako prví navštívili ten najvyššie položený, priehradu a vodnú elektráreň Lipno I. Vodná elektráreň zaujala tým, že má strojovňu umiestnenú v podzemnej kaverne, v hĺbke približne 200 m pod úrovňou terénu. Ďalej nasledovali priehrady a vodné elektrárne Orlík, Slapy a Štěchovice. Prehliadku Vltavskej kaskády sme ukončili plavbou po Vltave, cez historické centrum Prahy, vrátane preplavenia sa plavebnou komorou.

 

Priehrada Slapy

 

Program päťdňovej exkurzie zahŕňal aj prehliadku technických unikátov, ako napríklad Žďákovského mosta, ktorý bol v čase výstavby (šesťdesiate roky min. storočia) najväčším jednooblúkovým mostom na svete. Navštívili sme aj historické pamiatky, na ktoré sú južné Čechy bohaté – napr. gotický hrad Zvíkov nad sútokom riek Vltavy a Otavy, hrad Orlík, či historické kráľovské mesto Český Krumlov.

Odbornú časť exkurzie sme v jej posledný deň zavŕšili návštevou Muzea pražského vodárenství v historickom komplexe vodárne v Prahe Podolí. Táto stavba je unikátna aj z architektonického hľadiska – jedná sa o komplex budov navrhnutý architektom Antonínom Engelom, pričom filtračná stanica patrila v roku 1929 (uvedenie do prevádzky) medzi najväčšie železobetónové stavby vo vtedajšom Československu. Bola jedinečná po stránke úpravy vody a získala aj čestný titul „Stavba dvacátého století“. Ako jedna z mála technologických stavieb slúži bez výrazných konštrukčných úprav dodnes.

 

Ing. Anna Pavlíková, prof. Ing. Peter Dušička, PhD.,  Katedra hydrotechniky SvF STU