Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predmet Posudzovanie kvality dopravných stavieb určený pre 2. ročník inžinierskeho štúdia študijného programu NKS-DOS sa zameriava na získavanie znalostí a vedomostí o metódach zabezpečovania kvality v dopravnom staviteľstve a na rozšírenie vedomostí aj v oblasti experimentálneho overovania cestných stavebných materiálov a technológií. Okrem štandardnej výučby formou prednášok a cvičení, či už vo forme zadaní alebo praktických cvičení v laboratóriu, býva zvykom obohatiť pedagogický proces aj o poznatky z praxe a ponúknuť priestor odborníkom.

Súčasné právne a technické požiadavky na stavebné výrobkyKaždoročne realizovaná exkurzia do priestorov niektorého z akreditovaných laboratórií, na obaľovaciu súpravu asfaltových zmesí a betonáreň nebola v tomto školskom roku stále možná, preto sme boli radi, že pozvanie na prednášku pre študentov v online priestore prijala pani Ing. Daša Kozáková, námestníčka pre certifikáciu v spoločnosti TSÚS, n. o. (Technický a skúšobný ústav stavebný), Bratislava.

V prednáške na tému Súčasné právne a technické požiadavky na stavebné výrobky, ktorá odznela 29.4.2021, sa študenti bližšie oboznámili s oblasťami:

  • základné právne predpisy, ako je napr. Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • druhy noriem a harmonizácia slovenských technických noriem s európskymi normami,
  • druhy skúšok v stavebníctve v súlade s STN 73 2031,
  • povinnosti výrobcov pred zavedením ich stavebných výrobkov na trh – systém posudzovania parametrov,
  • podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh,
  • požiadavky na stavebné výrobky pred výberovým konaním a 
  • kontrola stavebných výrobkov pri vyhodnotení výberového konania a pri realizácii stavieb.

Online prednáška z praxe: Súčasné právne a technické požiadavky na stavebné výrobky

Prednáška poskytla študentom možnosť skĺbiť teoretické základy s poznatkami z praxe, ktoré môžu následne uplatniť aj vo svojom budúcom zamestnaní.

Text, foto: Ing. Silvia Cápayová, PhD., Katedra dopravných stavieb SvF STU