Prejsť na obsah
Dianie na SvF

So smútkom v srdci sa lúčime s bývalým kolegom, spolupracovníkom a priateľom, profesorom Igorom Trávnikom.

Prof. Ing. Igor Trávnik, Dr.Sc. sa narodil 01. 10. 1942. Bol absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Stavebná fakulta, zameranie Ekonomika a riadenie stavebníctva. Svoju profesijnú dráhu začal ako výskumný pracovník na Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave, kde pracoval do roku 1990 na rôznych postoch, posledné 4 roky ako námestník riaditeľa pre výskum. Podieľal sa na návrhu manažérskych informačných systémov, medzinárodnom porovnávaní slovenského stavebníctva a na aplikácii projektového riadenia do stavebnej praxe.

Ako riaditeľ Ústavu vzdelávania v stavebníctve Bratislava sa podieľal na projekte Transformácie ústavu pre prácu v trhových podmienkach, viedol vzdelávacie projekty.

V rokoch 1993 – 2007 bol zamestnancom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebná fakulta. Postupne pracoval na Katedre Ekonomiky a riadenia stavebníctva ako odborný asistent, docent, od roku 1999 ako profesor (Zameranie Technológia stavieb). Samotnú katedru viedol 6 rokov. Zameriaval sa na výučbu, výskum, vedenie vzdelávacích a výskumných projektov, poradenstvo.

Prof. Trávnik pracoval vo výskumných tímoch ako člen i ako vedúci tímu, ako vysokoškolský učiteľ, prednášal  strategické riadenie a marketing, projektové riadenie, garantoval študijný program pre inžinierske štúdium a pre doktorandské štúdium, prednášal na kurzoch v súkromných vzdelávacích inštitúciách. Najvýznamnejšie  projekty pre prax, na ktorých sa zúčastnil ako vedúci tímu alebo spoluriešiteľ boli napr. projekty:

  • Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov: Diaľnica D1 “Višňové – Martin”, 1996 (Pre varianty č.1,2,3)
  • Cesta I/50 Zvolen - Pustý hrad, Neresnica, r. 1999
  • Rekonštrukcia cesty II/426 Skalica – Hranica SR/ČR, r. 1999
  • Modernizácia železnice na rýchlosť 160 km/h, Trnava – N. Mesto n. Váhom, r. 1999
  • Cyklotrónové centrum SR, r. 2002 – 2004

Prof. Trávnik sa tiež podieľal  ako vedúci, resp. zástupca vedúceho, na  9 projektoch VEGA a KEGA.

Bol spoluautorom "Praktickej príručky hodnotenia ekonomickej efektívnosti verejnej práce" pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (Projekt č. 0024/8-400/2000 v spolupráci s UEOS - Komercia, a. s., 1999 - 2000). V kooperácii s UEOS – Komercia a. s. pre SEPS, a. s.  v roku 2007 bol autorom: "Metodiky hodnotenia ekonomickej výhodnosti variantov obnovy vedení prenosovej sústavy".

Počas pôsobenia na vysokej škole sa stal spoluautorom niekoľkých monografií,  vysokoškolských učebníc a skrípt. Publikoval tiež množstvo vedeckých článkov, aktívne vystupoval na konferenciách a seminároch. Spolupracoval s pracovníkmi vzdelávacích inštitúcií doma aj v zahraničí.   

Zároveň bol pán profesor zakladajúcim členom Spoločnosti pre projektové riadenie Slovensko, v r. 2001 - 2006 bol prezidentom tejto Spoločnosti a dlhoročným hodnotiteľom pre certifikáciu projektových manažérov. Významne svojou aktívnou činnosťou prispel k rozvoju projektového riadenia v pedagogickej aj odbornej praxi na Slovensku.

Česť Tvojej pamiatke, pán profesor.

Text: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.